Το χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αρμόδιος για θέματα Ενέργειας, Ορυκτών Πρώτων Υλών & Πρόεδρος Επιτροπής του Εθνικού Σχεδίιου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) Γεράσιμος Θωμάς.

Τη μετάβαση στο νέο μοντέλο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ως τις 30 Ιουνίου 2020, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα. Οι κρίσιμες ημερομηνίες έχουν ως εξής:

– Έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 θα πρέπει να υποβληθούν στη ΡΑΕ οι εισηγήσεις επί των κανονισμών, κωδίκων, εγχειριδίων, μεθοδολογιών, καθώς και των σχετικών τεχνικών αποφάσεων.

– Η ίδια ημέρα (31 Μαρτίου 2020) ορίζεται επίσης ως καταληκτική προθεσμία για τη σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων μεταξύ ΑΔΜΗΕ, Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ) και της EnexClear για τη λειτουργία των αγορών επόμενης ημέρας, ενδοημερήσιας και εξισορρόπησης.

– Ως καταληκτική ημερομηνία για την πραγματική εφαρμογή των συστημάτων λειτουργίας των ανωτέρω αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ, ΕΧΕ, EnexClear και Συμμετεχόντων (παραγωγοί-προμηθευτές-έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας) ορίζεται η 1η Μαρτίου 2020.

– Η 10η Απριλίου 2020 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ, ΕΧΕ, EnexClear και Συμμετεχόντων.

– H 15η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία και για την έναρξη διεξαγωγής δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων των αγορών (dry runs).

– Τέλος, καταληκτική λειτουργία για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης είναι η 30η Ιουνίου 2020.

Σε κάθε στάδιο δοκιμών, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ αναφορές ολοκλήρωσης που θα αξιολογούνται, ώστε να βεβαιώνεται η ετοιμότητα για τη μετάβαση στο επόμενο βήμα.

Ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς, δήλωσε σχετικά: «Η υλοποίηση του Target Model προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς. Εργαζόμαστε εντατικά και σε συνεργασία με τους φορείς και με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την λειτουργία των νέων Αγορών που αναμένεται να ενισχύσουν την διαφάνεια και να αναπτύξουν τον ανταγωνισμό επ’ ωφελεία των καταναλωτών, επιλύοντας συν τω χρόνω τα προβλήματα του παρελθόντος».