Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ικτίνος

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ικτίνος εξέλιξη η σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που κατέχουν το 76,22% του μετοχικού κεφαλαίου.

Το διοικητικό συμβούλιο συνήλθε στη συνέχεια και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως :

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος: Ευάγγελος Χαϊδάς

Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος: Ιουλία Χαϊδά

Εκτελεστικό Μέλος: Περιστέρης Κατσικάκης

Αντιπρόεδρος – Mη-Eκτελεστικό Μέλος: Αναστασία Χαϊδά

Mη-Eκτελεστικό Μέλος: Λυδία Χαϊδά

Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος: Ανδρέας Κουτούπης

Ανεξάρτητο Mη-Eκτελεστικό Μέλος: Αγγελική Μεϊντάνη

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, στον κ. Ευάγγελο Χαϊδά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθώς και στην Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ιουλία Χαϊδά, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, απεριόριστα για τις πράξεις της, όπως αναφέρονται στο καταστατικό.  Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου έχει διάρκεια έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026.