Τράπεζα Πειραιώς: Πούλησε 53.000 δάνεια επιχειρήσεων 42 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς ήρθε σε συμφωνία με την Intrum (στο πλαίσιο κοινοπραξίας με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης-EBRD), για την πώληση
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ιδιωτών, μικρών επιχειρήσεων και χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από περίπου 53 χιλιάδες δάνεια συνολικής πιστωτικής απαίτησης ύψους €1,7 δις και €0,7 δις μεικτής λογιστικής αξίας. Το τίμημα της συναλλαγής αντιστοιχεί σε περίπου 6% της μεικτής λογιστικής αξίας (σ.σ. 42 εκατ. ευρώ).

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος των συστηματικών ενεργειών της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την υλοποίηση του σχεδιασμού της για μείωση του αποθέματος των ΜΕΑ.

Η συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.