Trastor: Εξουσιοδότηση στο ΔΣ για ΑΜΚ έως 75 εκατ. ευρώ

Στην απόφαση για την εξουσιοδότηση του ΔΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €75 εκατ προχώρησε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Trastor AEEAΠ. Η εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση θα ισχύει μέχρι την 30/04/2024. Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης ΑΜΚ θα εκδοθούν «μέχρι και 52.816.895 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 0,50 ευρώ και με τιμή διάθεσης 1,42 ευρώ».

Η ανακοίνωση της Trastor

Η «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στις 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 150.651.872 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 152.360.643, δηλαδή το 98,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως. Πριν τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπέβαλαν προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή τους, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως €75.000.000,00.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής η «ΑΜΚ») της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η εξουσιοδότηση θα ισχύει μέχρι την 30/04/2024 και παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Στο πλαίσιο της ΑΜΚ θα εκδοθούν μέχρι και 52.816.895 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής €0,50 και με τιμή διάθεσης €1,42, με σκοπό την άντληση ποσού έως και €75.000.000,00 (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο ποσών),
 • η ΑΜΚ θα γίνει με καταβολή μετρητών,
 • θα παρέχονται δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής υπέρ των παλαιών μετόχων και
 • το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξειδικεύει και οριστικοποιεί τους λοιπούς όρους και το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια προς το σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Θέμα 2: Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου που ανήκει σε εταιρεία του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία μίας εμπορικής αποθήκης logistics που ανήκει σε εταιρεία του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας, ήτοι της μετόχου πλειοψηφίας με την επωνυμία «Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +2,28% Ανώνυμος Εταιρεία», και πιο συγκεκριμένα, μίας τριώροφης ανώγειας οικοδομής, με υπόγειο ψυκτικών θαλάμων και αποθηκευτικών χώρων, η οποία έχει ανεγερθεί επί αγροτεμαχίου, ευρισκόμενου στη βιομηχανική ζώνη της Μάνδρας Αττικής, στη θέση «Ξεροπήγαδο», εκτάσεως (του αγροτεμαχίου) σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης 19.301 τ.μ., έναντι τιμήματος Ευρώ Επτά Εκατομμυρίων Είκοσι Χιλιάδων (€7.020.000,00).

Θέμα 3: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και όρισε τρία ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 1. Λάµπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Ευανθίας κάτοικος Λεµεσού Κύπρου, οδός Μιχ. Κάσιαλου αρ. 4, που γεννήθηκε στην Λεµεσό της Κύπρο το έτος 1971, κάτοχος του ∆ελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε αριθµό 700587/31.03.2010 και ΑΦΜ 163343433 της ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 2. Τάσος Καζίνος του Γεωργίου και της Αθηνάς, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 75Α, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1968, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 669747/05.08.2014, με Α.Φ.Μ. 063092950 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
 3. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Κοραή αρ. 5, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του ∆ελτίου Ταυτότητας µε αριθµό ΑΚ 247849/27.03.2013/Τ.Α. Παιανίας Αττικής και ΑΦΜ 115318430 της ∆.Ο.Υ. Κορωπίου,
 4. Jeremy Greenhalgh του John και της Bernice Georgette, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Thorpe Mandeville Court, Banbury, Oxon ΟΧ17 2EY, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1949, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό 801239104/30.09.2009, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 5. Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη και της Σύλβιας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Σοφούλη αρ, 2, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1978, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 773997/06.11.2020 και Α.Φ.Μ. 143460892 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 6. Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου και της Βαρβάρας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ρωμυλίας αρ. 34, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 595665/20.11.2006/ Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 074313302 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, και
 7. Δημήτριος Ραγιάς του Γεωργίου και της Μαριάνθης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλειάδων αρ. 33, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1981, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 378307/29.11.2007/ Α.Τ. Καβάλας και Α.Φ.Μ. 116307622 της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών.

Θέμα 4: Λήψη απόφασης αναφορικά με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να εκλέγεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, καθώς και να απαρτίζεται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Επιπλέον, αποφάσισε αυτή να είναι τριμελής, κατά πλειοψηφία ανεξάρτητη, να αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη και να έχει θητεία ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 5: Άλλα θέματα

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.