ΤτΕ: Αυξημένο ενεργητικό και ίδια κεφάλαια για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 18.952 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄τριμήνου του 2019, έναντι 18.401 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εκτός από τις τράπεζες εποπτεύει και τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά τα βασικά οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών έχουν ως εξής:
Οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.353 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2019. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν 41 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 7,1% το γ΄ τρίμηνο του 2019, έναντι 7,0% το προηγούμενο τρίμηνο.
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 11.820 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄τριμήνου του 2019, έναντι 11.237 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών, αλλά και των καθαρών αγορών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 62,4%, έναντι 61,1% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκεσε 2.959 εκατ. ευρώ, έναντι 2.991 εκατ. ευρώτο προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 15,6%, έναντι 16,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπούς τίτλους μεταβλητής απόδοσης, πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση μετο προηγούμενο τρίμηνο στα 597 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,1%, έναντι 3,2% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.
Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν 105 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.133 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄τριμήνου του 2019. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν 514 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 14.128 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 462 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 52 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.109 εκατ. ευρώ. Το 72% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων(υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2019

Β΄ τρίμηνο

2019

Γ΄ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Καταθέσεις 1.287 1.353
          Εσωτερικό 840 947
          Εξωτερικό 447 406
Χρεωστικοί Τίτλοι 11.237 11.820
          Εσωτερικό 4.848 5.362
          Εξωτερικό 6.389 6.458
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 2.991 2.959
          Εσωτερικό                                           955 936
          Εξωτερικό 2.036 2.024
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 597 597
          Εσωτερικό 454 437
          Εξωτερικό 144 159
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 650 646
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 12 3
Δάνεια 173 176
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι 418 434
Λοιπά στοιχεία 1.037 965
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 18.401 18.952
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
ΊδιαΚεφάλαια 3.028 3.133
Ασφαλιστικές προβλέψεις 13.614 14.128
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής 10.557 11.019
εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων 842 845
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών 3.057 3.109
Δάνεια 113 142
Λοιπά στοιχεία 1.646 1.550

 

Πίνακας 2: Καθαρές ροές[1] τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις 2019

Β΄ τρίμηνο

2019

Γ΄ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι 168 174
          Εσωτερικό 117 220
          Εξωτερικό 51 -46
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 31 -88
          Εσωτερικό -2 -46
          Εξωτερικό 33 -42
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 30 9
          Εσωτερικό 26 -6
          Εξωτερικό 4 15

[1]Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησηςκαι προσαρμογές από αναταξινομήσεις.

 

Διάγραμμα 1

 

Διάγραμμα 2

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/nomonetary/default.aspx