ΤτΕ: Σχεδόν αμετάβλητα τα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων το Δεκέμβριο του 2019

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Δεκέμβριο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ αμετάβλητο παρέμεινε το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων.
Το περιθώριο επιτοκίου* διαμορφώθηκε στις 4,16 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,18%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,08% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από τις επιχειρήσεις μειώθηκε στο 0,12% από 0,15% τον προηγούμενο μήνα.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,35%.

Νέα Δάνεια  

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,34%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,60%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1 αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,94%.
Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο  μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,78%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,74%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,76%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο  αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 3,58%, το Δεκέμβριο του 2019, ενώ το ποσό των νέων δανείων  αυξήθηκε σε 1.621 εκατ. ευρώ έναντι 564 εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,71%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων διαμορφώθηκε σε 602 εκατ. ευρώ, το Δεκέμβριο του 2019, έναντι 210 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. Διάγραμμα και Πίνακα 1).
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,76%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 3,85% και για τα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 3,51%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Μείωση παρουσίασε, το Δεκέμβριο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.
Το περιθώριο επιτοκίου* διαμορφώθηκε στις 3,78 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,20%.
Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκαν κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν σε 0,44% και 0,52% αντίστοιχα.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,98%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,06%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων  με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,13%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3,43%, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε επίσης κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,38%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

 

Οκτώβριος

2019

Νοέμβριος

2019

Δεκέμβριος

2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,09

0,09

0,08

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,15

0,15

0,12

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,39

0,36

0,35

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,20

0,19

0,18

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,47

14,51

14,60

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,78

4,70

4,74

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,74

6,73

6,76

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο6

2,91

2,84

2,78

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο6

10,29

10,69

10,94

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο6:

3,47

3,46

3,58

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,92

4,75

4,76

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,84

3,64

3,85

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,31

3,33

3,51

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο[6]

3,84

3,78

3,71

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,32

4,34

4,34

Περιθώριο επιτοκίου*

4,12

4,15

4,16

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

   

Οκτώβριος

2019

Νοέμβριος

2019

Δεκέμβριος

2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,49

0,47

0,44

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,59

0,55

0,52

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,24

0,23

0,20

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,06

2,06

2,06

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,15

6,18

6,13

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,51

3,51

3,43

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,49

4,46

4,38

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,04

4,00

3,98

Περιθώριο επιτοκίου*

3,80

3,77

3,78

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.

**Για τον υπολογισμό του επιτοκίου αυτού λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.