Ξεκινούν τα stress test 35 τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα εξετάσει 35 σημαντικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο της άσκησης αντοχής (stress test) σε ολόκληρη την ΕΕ το 2020. Στις τράπεζες συμπεριλαμβάνονται οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Η άσκηση αντοχής συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής οι τράπεζες αυτές εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ και αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της ζώνης του ευρώ.
Η ΕΑΤ θα συντονίσει την άσκηση σε επίπεδο ΕΕ σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις εθνικές αρχές. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα παρέχουν στους ενδιαφερόμενους και το κοινό πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα των τραπεζών, ιδίως την ικανότητά τους να απορροφούν τους κραδασμούς και να ικανοποιούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις υπό δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες.
Η δοκιμή ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, η οποία ξεκινά σήμερα, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τα πρότυπα και τα σενάρια της ΕΑΤ.
Τα αποτελέσματα των μεμονωμένων τραπεζών αναμένεται να δημοσιευθούν έως τις 31 Ιουλίου 2020.
Η ΕΚΤ θα διενεργήσει παράλληλα τη δική της άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τις σημαντικές τράπεζες που δεν καλύπτονται από τη δοκιμασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της EBA σε επίπεδο ΕΕ (51 τράπεζες εκ των οποίων οι 35 έχουν επιλεγεί για τα stress test). Τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής θα αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση των κεφαλαιουχικών αναγκών κάθε σημαντικής τράπεζας στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτείας και αξιολόγησης της εποπτείας (SREP).
Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ από όλες τις σημαντικές τράπεζες θα υποστηρίξει επίσης την μακροπροληπτική εποπτεία. Η ΕΚΤ θα διασταυρώσει τους υπολογισμούς προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από τις τράπεζες με το δικό της πλαίσιο για να αξιολογήσει τις μακροπροληπτικές συνέπειες της άσκησης.