Υπόδειγμα Ισολογισμού

Ο ισολογισμός αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

Α.  Ενεργητικό

  1. Πάγια

Γήπεδα, Κτίρια

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Συμμετοχές

Αποσβέσεις

  1. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Πρώτες Υλες

Αποθέματα

Απαιτήσεις

Καταθέσεις

Ταμείο

Διάφορα άλλα στοιχεία

 

Β.  Παθητικό + Καθαρή Θέση

  1. Καθαρή Θέση ή Ιδια Κεφάλαια

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αποθεματικά

  1. Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις