Υπολογισμός Στοιχείων Ράντας (Σταθερής, Ληξιπρόθεσμης, Πρόσκαιρης, Αμεσης)

Α. Αρχική αξία

Για να βρεθεί η αρχική αξία της ράντας, θα πρέπει να βρεθεί η Παρούσα Αξία (PV) κάθε όρου της ράντας και στη συνέχεια να προστεθούν όλες οι παρούσες αξίες.

Το Τ1 Τ2 …………. Τn
  R R ………. R
       

 

Συνεπώς, η αρχική αξία της συγκεκριμένης ράντας είναι:

PV = R/(1+i) + R/(1+i)2 + R/(1+i)3 + ………. + R/(1+i)n

PV = R* (1/(1+i) + 1/(1+i)2 + 1/(1+i)3 + ………. + 1/(1+i)n )

PV = R * Σ [1/(1+i)n]

PV = R * [1-  (1/(1+i))n  ] / i

Παράδειγμα:

Να υπολογισθεί η αρχική αξία ράντας σταθερής, ληξιπρόθεσμης, πρόσκαιρης, άμεσης, που αποτελείται από 15 όρους, ύψους 1,200 ευρώ, με επιτόκιο 6%, ετησίως.

PV = R * [1-  (1/(1+i))n  ] /  i

PV = 1,200 * [1-  (1/(1+0.06))15  ] /  0.06

PV = 1,200 * [1-  (1/1.06)15  ] /  0.06

PV = 1,200 * [1-  0.41726  ] /  0.06

PV = 1,200 * [0.582735  ] /  0.06

PV = 1,200 * 9.71224,    PV = 11654.70

Β. Τελική αξία

Για να βρεθεί η τελική αξία της παραπάνω ράντας, θα πρέπει να βρεθεί η Μελλοντική  Αξία (FV) κάθε όρου της ράντας και στη συνέχεια να προστεθούν όλες οι μελλοντικές αξίες.

 

Το Τ1 Τ2 …………. Τn
  R R ………. R
   

 

Συνεπώς, η μελλοντική αξία της συγκεκριμένης ράντας είναι:

FV = R*(1+i) + R*(1+i)2 + R*(1+i)3 + ………. + R*(1+i)n-1  +  R

FV = R*(1*(1+i) + 1*(1+i)2 + 1*(1+i)3 + ………. + 1*(1+i)n-1  +1)

FV = R * [ 1+  Σ [1*(1+i)n-1]

FV = R * [(1+i)n -1 ] / i

 

Παράδειγμα:

Καταθέτει κάποιος στο τέλος κάθε έτους 1,500 ευρώ με 7% για 21 έτη. Τι ποσό θα εισπράξει στο τέλος του 21ου έτους;

FV = 1,500 * [(1+0.07)21 -1 ] /  0.07

FV = 1,500 * [(1.07)21 -1 ] /  0.07

FV = 1,500 * [4.14056 -1 ] /  0.07

FV = 1,500 * 444.86517

FV = 67,297.76

 

Γ. Υπολογισμός του όρου

Παράδειγμα:

Τι ποσό πρέπει να καταθέτει κάποιος στο τέλος κάθε έτους με 6% ετησίως ώστε στο τέλος των 15 ετών να δημιουργηθεί κεφάλαιο ύψους 300,000 ευρώ;

FV = R * [(1+0.06)15 -1 ] /  0.06

300,000 = R * [(1+0.06)15 -1 ] /  0.06

R = 300,000 /  [(1+0.06)15 -1 ] /  0.06

R = 300,000 /  [(1.06)15 -1 ] /  0.06

R = 300,000 /  [2.3965 -1 ] /  0.06

R = 300,000 /  [1.39655 ] /  0.06

R = 300,000 /  23.2759

R = 12,888.82