Άδεια ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος απέκτησε ο όμιλος ΟΤΕ/Cosmote, μέσω της Cosmote Payments

Ο επικεφαλής της διοίκησης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ/Cosmote Μιχάλης Τσαμάζ.

H Τράπεζα της Ελλάδος χορήγησε άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στην εταιρεία Cosmote Payments-Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Χρήματος Α.Ε», θυγατρική 100% του ΟΤΕ,  βάσει του ν. 4021/2011 και του ν. 4537/2018. Έτσι τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος που έχουν έδρα την Ελλάδα και έχουν αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι τρία:

  • η Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.
  • η «TORA WALLET» (ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ) η οποία ανήκει στον ΟΠΑΠ
  • και η Cosmote Payments A.E.

Η Cosmote Payments προσπαθεί από το 2018 όταν και ιδρύθηκε να λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, αλλά ο φάκελός της είχε διαρκώς ελλείψεις τις οποίες κάλυψε στη συνέχεια. Μεταξύ αυτών ήταν και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του τρέχοντος μηνός Ιουλίου. Η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου 4.000.000 ευρώ και το μετοχικό της κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 4.425.000 ευρώ Μετά και από αυτή την εκκρεμότητα έλαβε την άδεια.

Έτσι η Cosmote Paynents μπορεί πλέον να παρέχει δραστηριότητες έκδοσης, διανομής και εξαργύρωσης ηλεκτρονικού χρήματος (ν. 4021/2011) και να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών.

Αναλυτικά και σύμφωνα με το καταστατικό της σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών πληρωμών ήτοι η διενέργεια των ακόλουθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας:
α. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
β. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
γ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών που έχει ανοίξει ο χρήστης στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:
i. εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,
ii. εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,
iii. εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,
δ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:
i. εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,
ii. εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,
iii. εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,
ε. έκδοση ή/και απόκτηση μέσων πληρωμών,
στ. εμβάσματα,
ζ. υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής,
η. υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού
θ. η έκδοση, διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι οποιασδήποτε νομισματικής αξίας αποθηκευμένης σε ηλεκτρονικό, συμπεριλαμβανομένου μαγνητικού υποθέματος, που εμφανίζεται ως απαίτηση έναντι του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού για τον σκοπό της πραγματοποίησης οποιασδήποτε εκ των προαναφερομένων πράξεων πληρωμών, κατά τα άνω, και γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν του εκδότη.
ι. λειτουργία συστημάτων πληρωμών.

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού, κατά το μέτρο που τούτο επιτρέπεται από το Ν. 4537/2018, όπως ισχύει, η Εταιρία δύναται, τηρώντας τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος:
α. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με συναφείς σκοπούς με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς, εταιρίες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,
κράτη ή διεθνείς Οργανισμούς.
β. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και να ορίζει φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους
γ. Να ιδρύει κάθε είδους εταιρίες ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις
οποιασδήποτε μορφής ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή
προάγουν με οποιονδήποτε τρόπο το σκοπό της Εταιρίας
δ. Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενη με το σκοπό της Εταιρίας ή
αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας.

Να σημειώσουμε πως τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Cosmote Payments έχει ο Κωνσταντίνος Λιαμίδης. 

Χρ. Ιωάννου