Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ο λογαριασμός αυτός αναφέρεται σε κάθε είδους υποχρέωση της εταιρείας, η οποία εκτιμάται πως θα πληρωθεί μέσα στην χρήση. Πρόκειται για τους προμηθευτές ή τους Πιστωτές της εταιρείας, τις επιταγές ή τα γραμμάτια πληρωτέα, πρόκειται επίσης για υποχρεώσεις της εταιρείας προς το δημόσιο (υποχρεώσεις από φόρους, τέλη), υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους μετόχους της (μερίσματα πληρωτέα) κ. ά.

Στον λογαριασμό αυτό επίσης περιλαμβάνονται και όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχει η εταιρεία, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαια κίνησης.

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                        2,700,000
Προμηθευτές                               700,000
Γραμμάτια Πληρωτέα                    200,000
Υποχρεώσεις από Φόρους, Τέλη      50,000
Μερίσματα Πληρωτέα                     50,000
Διάφορες Υποχρεώσεις                  700,000
Τράπεζες                                   1,000,000