Όροι Χρήσης

1. Ο ιστότοπος που βρίσκεται στη διεύθυνση (URL) wwww.THECEO.gr  («Ιστότοπος») ανήκει στην εταιρεία SBD IKE.
2.   Ο χρήστης του ιστότοπου αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του.
3.   Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ιστότοπου διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Η χρήση του ιστότοπου ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από τον ιστότοπο υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα αποδοχή από μέρους σας των όρων και των προϋποθέσεων υπηρεσιών, όπως έχουν τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον «Ιστότοπο».
4.   Οι πληροφορίες, που παρέχει ο ιστότοπος THECEO.GR (συμπεριλαμβανομένων χρηματιστηριακών δεικτών, τιμών μετοχών, ισοτιμιών, τιμών ομολόγων και κάθε άλλου χρηματοοικονομικού ή χρηματοπιστωτικού μέσου, απόψεων, εκτιμήσεων, προβλέψεων για όλα τα ανωτέρω κλπ.) μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και όχι για επενδυτικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών οποιασδήποτε αναφερόμενης στον ιστότοπο εταιρείας ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία ή και ο/οι διαχειριστές του ιστότοπου ουδεμία εκτίμηση ή αξιολόγηση των πληροφοριών διενεργούν και δεν ευθύνονται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές. Οι επενδύσεις θα πρέπει να αποτελούν αποτέλεσμα μελέτης των οικονομικών στοιχείων των εταιριών, της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας, των τυχόν αποτελεσμάτων της ανάλυσης του κάθε επενδυτή, καθώς επίσης και να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με επίσημη χρηματιστηριακή εταιρεία ή τράπεζα ή με πιστοποιημένους επαγγελματίες-αναλυτές της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
5.   Οι άνω πληροφορίες προέρχονται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και γενικά θεωρούνται αξιόπιστες, οι δε ιδιοκτήτες/διαχειριστές του ιστότοπου καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξακρίβωση της εγκυρότητας και επικαιρότητας αυτών. Εντούτοις, οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές δε δεσμεύονται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και ασφάλεια των πληροφοριών και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη απορρέουσα από την παροχή αυτών φέρουν.
6. Επίσης, κάθε άποψη σχετικά με επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα ή κάθε άλλο χρηματοοικονομικό ή χρηματοπιστωτικό προϊόν, που αναρτάται στην ιστοσελίδα με οποιαδήποτε μορφή αποτελεί προσωπική άποψη του εκάστοτε γράφοντα και σε σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προτάση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης τίτλων και στο φέροντα την πρόταση σε καμία περίπτωση δε μπορεί να καταλογισθεί οποιαδήποτε ευθύνη. Επομένως, καμία αγορά ή πώληση μετοχών και εν γένει επένδυση δεν πρέπει να γίνεται βάση των γραφομένων στον ιστότοπο.
7.   Η χρήση του ιστότοπου ήτοι η ανάρτηση/δημοσίευση κειμένων, γραφικών ή φωτογραφιών στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων, σχολίων, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των ιστοσελίδων δημοσίων συζητήσεων αλλά και άλλων υπηρεσιών του ιστότοπου, χωρίς καμία εγγύηση του ιστότοπου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς.
8.   Ο χρήστης ευθύνεται έναντι του ιστότοπου, των συνεργατών, στελεχών, αντιπροσώπων, υπαλλήλων και προμηθευτών της για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική κλπ.), απώλεια (κερδών, υπεραξίας κλπ.) ή δαπάνη προξένησε σε αυτούς λόγω της παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος ή λόγω της προκλήσεως οποιασδήποτε βλάβης στην ιστοσελίδα με την αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργίας της ιστοσελίδας.
9.   Ο χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του συνόλου του περιεχομένου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών, και αγαθών, διαφημίσεων μαζί με εμπορικά σήματα, διεθνείς συμβάσεις, και / ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους, αναλαμβάνει δε τη ρητή υποχρέωση να συμμορφώνεται πάντοτε με οποιοδήποτε περιορισμό απορρέει από τα δικαιώματα αυτά. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιστότοπου αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Ο ιστότοπος προστατεύεται ως συλλογική εργασία από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλους νόμους και συμβάσεις.
10.   Ο ιστότοπος δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στους χρήστες. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τον ιστότοπο με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theceo.gr.
11. Ο ιστότοπος έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά, να περιορίσει ή και να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στον ιστότοπο και την δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών και υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει. Επίσης, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει προσωρινά ή περιορίζει τμήμα των υπηρεσιών που παρέχει μέσω του ιστότοπου. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.
12.   Ο ιστότοπος δύναται να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης άλλων ιστοσελίδων μέσω δεσμών (links), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ιστοσελίδα φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και ενγένει στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών ή ότι παρέχειεγγύηση γι’ αυτά και ιδίωςγια τηνορθότητα ή πληρότητάτους. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται μόνο προς διευκόλυνση του χρήστη και όχι για κανένα άλλο σκοπό.
13.   Ο ιστότοπος ενθαρύνει το διάλογο. Όμως η ανάρτηση σχολίων, συζητήσεων,  δημοσίευση κειμένων, γραφικών ή φωτογραφιών ως δημόσιες συζητήσεις και ως σχόλια, είναι αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των δημοσίων συζητήσεων και των σχολίων του. Ο ιστότοπος, λόγω του όγκου των εισερχομένων/αποστελλομένων δεδομένων, δεν είναι τεχνικά δυνατόν να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.
14.   Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι αναρτώντας σχόλια και περιεχόμενο στις δημοσίες συζητήσεις ή τα σχόλια μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ιστότοπος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Σε περίπτωση πoυ ο ιστότοπος λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.
15.   Η μη εφαρμογή από τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος δεν συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα. Επίσης, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο άκυρος ή μη εκτελεστός, δεν θα θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων του παρόντος.
16.   Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης τυχόν προκύψει με βάσητο παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια των  Αθηνών.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ THECEO.gr