ΑΔΜΗΕ: Χωρίς το μέρισμα και το προμέρισμα οι μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Από 24/08/2020, οι μετοχές της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
είναι υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς: α) το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2019, €0,0289143751 ανά μετοχή και β) το προμέρισμα χρήσης 2020, €0,0889442195 ανά μετοχή, από τα οποία θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης  νομοθεσίας (καθαρά ποσά: €0,0274686563 και €0,0844970085 ανά μετοχή, αντίστοιχα).