ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη γενική συνέλευση για αλλαγή διοικητικού συμβουλίου

Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ορίστηκε για τις 26 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 και η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει
την 6η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.