Αλλαγή επωνυμίας για Τράπεζα Πειραιώς σε: Πειραιώς Financial Holdings A.E.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοίνωσε κάποιες εταιρικές μεταβολές κατόπιν της συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων. Οι μεταβολές αυτές έχουν ως εξής:

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021
– Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ISIN:GRS014003024) σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του διακριτικού της τίτλου από «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS».

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021
– Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (ISIN:GRS329503007) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,24 κατόπιν της μείωσης ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021
– Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN: GRS326003019) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €1,20 κατόπιν της αύξησης ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.