ΔΕΗ: Η μείωση δαπανών (-21,9%) υπερκέρασε πτώση τζίρου και απώλεια μεριδίου αγοράς

Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΆ 45,1 ΕΚΑΤ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Α΄ΕΞΆΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης.

Ακόμα και η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) επηρεάστηκε από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, καθώς η οικονομία συνολικά τέθηκε υπό περιορισμό αλλά και από την απώλεια μεριδίου αγοράς. Εντούτοις, η αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Σεπτέμβριο του 2019 και η αναδιάρθρωση μέσω εκτεταμένου προγράμματος μείωσης δαπανών επιτρέπει στην εταιρεία να εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα. Πάντως, η μεγάλη απώλεια μεριδίου οφείλεται εν μέρη και στην μείωση της έκπτωσης για τους καλούς πελάτες, γεγονός που επέτρεψε στον ανταγωνισμό να κυνηγήσει αυτούς τους καλούς πελάτες με καλύτερα εκπτωτικά προγράμματα.

Αναλυτικά  και σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία ο κύκλος εργασιών, μειώθηκε το α΄ εξάμηνο 2020 κατά € 55,6 εκατ. ή 2,4% λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων κατά 2.913 GWh ή 15,5%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς και της πτώσης της ζήτησης, η οποία σε μεγάλο βαθμό αντισταθμίστηκε από τα μέτρα που ελήφθησαν από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Σε επίπεδο β’ τριμήνου η μείωση του κύκλου εργασιών είναι ακόμα μεγαλύτερη (-11,7%) λόγω ακόμα μεγαλύτερης μείωσης του όγκου πωλήσεων (κατά 2.086 GWh ή 21,7%) καθώς η πτώση της ζήτησης στο τρίμηνο αυτό διαμορφώθηκε σε 12,7%.

Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α΄ εξάμηνο 2020, μειώθηκαν κατά € 503,6 εκατ. (ή κατά 21,9%) σε € 1.792,3 εκατ. έναντι € 2.295,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019, ως αποτέλεσμα των μειωμένων δαπανών για καύσιμα, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπών CO2.

Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχει συνυπολογισθεί για το α΄ εξάμηνο 2020 η θετική επίπτωση ύψους € 44,8 εκατ. λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ και η πρόσθετη πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού ύψους € 16,3 εκατ. ενώ για το α΄ εξάμηνο 2019 δεν έχει συνυπολογισθεί η θετική επίπτωση από την επιστροφή € 99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ-ΕΛΑΠΕ.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές – εξαγωγές)
Το α΄ εξάμηνο 2020 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 7% στις 26.450 GWh έναντι 28.446 GWh το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και την άντληση, καταγράφηκε σημαντική μείωση κατά 10,5% λόγω και της συνεχιζόμενης μείωσης των εξαγωγών των Τρίτων (μείωση κατά 1.243 GWh σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2019).

Συγκεκριμένα, το β ΄τρίμηνο 2020, καταγράφηκε σημαντική μείωση της εγχώριας ζήτησης κατά 12,7% έναντι του β΄ τριμήνου 2019 (πολύ μεγαλύτερη δηλαδή σε σχέση με την μείωση κατά 1,7% που σημειώθηκε το α΄ τρίμηνο 2020), ως απόρροια του covid-19. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα για την συνολική ζήτηση η οποία μειώθηκε κατά 13,2% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο 2019 (έναντι μείωσης 8,2% το α΄ τρίμηνο 2020).

Μερίδιο Αγοράς

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 69,9% το α΄ εξάμηνο 2020 από 77% το α΄ εξάμηνο 2019. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 66,1% τον Ιούνιο του 2020 από 73,9% τον Ιούνιο του 2019, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 94,5% (από 97,8%) στην Υψηλή Τάση, 30,6% (από 48,9%) στη Μέση Τάση και 70,6% (από 78,4%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 36,8% της συνολικής ζήτησης το α΄ εξάμηνο του 2020 (32,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο του 2019 ήταν 46,9% (43,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), μείωση η οποία οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. Συγκεκριμένα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 47,8% ή 2.743 GWh, κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές.

Ειδικά το β΄ τρίμηνο, η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής ήταν ακόμα μεγαλύτερη και διαμορφώθηκε σε 69,5% ή 1.726 GWh. Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 15,4%, ή 530GWhτο α΄ εξάμηνο 2020, λόγω της μείωσης που παρατηρήθηκε το α΄ τρίμηνο 2020. Στο β΄ τρίμηνο, η παραγωγή από φυσικό αέριο κατέγραψε αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση από υδροηλεκτρικές μονάδες διαμορφώθηκε σε 18,2% ή 298 GWh λόγω των μικρότερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το α΄ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αναφορικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν μειωμένες κατά 13,1% ή κατά 875 GWh.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος
Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 561,3 εκατ. (-33,7%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα:
– Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά 29,7% σε € 224,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2020 από € 319,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2019 , λόγω της μικρότερης παραγωγής από υγρά καύσιμα αλλά και της χαμηλότερης τιμής του μαζούτ και του diesel.
– Η δαπάνη για φυσικό αέριο, μειώθηκε σημαντικά κατά 49,5% σε € 112,3εκατ. έναντι € 222,5 εκατ. λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 40,9% σε συνδυασμό με την χαμηλότερη ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο.
– Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά), μειώθηκε κατά € 260,2 εκατ. λόγω της μείωσης της ΟΤΣ από €66,75/MWh το α΄ εξάμηνο του 2019 σε € 41,37/MWh α΄ εξάμηνο του 2020 παρά τον μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας.
– Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 μειώθηκε σε € 171,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2020 από € 251,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, λόγω των μείωσης των εκπομπών CO2 από 12,3 εκατ τόνους σε 7,4εκατ. τόνους η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 20,38/τόνο σε € 23,27/τόνο.

Δαπάνες Μισθοδοσίας
Η δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά € 45,1 εκατ. σε € 374,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020 από € 419,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού κατά 1.229 εργαζόμενους).

Χρηματοοικονομικές Δαπάνες
Το α΄ εξάμηνο 2020 οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες, αυξήθηκαν κατά € 19,8 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 67 εκατ. έναντι € 47,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019, κυρίως λόγω της μείωσης των πιστωτικών τόκων από ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών.

Επενδύσεις
Οι συνολικές επενδύσεις το α΄ εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε € 160,6 εκατ. έναντι € 378 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2019.

Καθαρό Χρέος
Το καθαρό χρέος στις 30.6.2020 ήταν € 3.453,2εκατ., μειωμένο κατά € 233,8εκατ. σε σχέση με την 31.12.2019, λόγω της αύξησης των χρηματικών διαθεσίμων.