ΕΕ: Αυξάνει σε 60% από 50% τη χρηματοδότηση για την προώθηση ευρωπαϊκών οίνων σε τρίτες χώρες

Στην κατ’ εξαίρεση αύξηση της χρηματοδότησης για τα προγράμματα προώθησης και προβολής των ευρωπαϊκών οίνων σε τρίτες χώρες από το 50% στο 60% προχώρησε με έκδοση κανονισμού η Κομισιόν.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η απόφαση πάρθηκε καθώς αναγνωρίζονται τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που προκάλεσαν οι δασμοί που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από τις συνθήκες επιδείνωσης που παρουσιάστηκαν στην αγορά οίνου της Ευρώπης καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους.

«Οι συνθήκες στην αγορά οίνου της Ένωσης παρουσίασαν επιδείνωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, τα δε αποθέματα οίνου βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009» κάτι που σύμφωνα με την απόφαση «οφείλεται κυρίως στον συνδυασμό της συγκομιδής-ρεκόρ του 2018 και της πτωτικής τάσης της κατανάλωσης οίνου στην Ένωση».

Έτσι, όπως τονίζεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/132 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2020 «είναι σκόπιμο να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του μέτρου προώθησης δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, µε σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις εξαιρετικές συνθήκες που επικρατούν στις εξαγωγικές αγορές σε όλο τον κόσμο κατόπιν της επιβολής του καθεστώτος εισαγωγικών δασµών από τις ΗΠΑ και να αντιμετωπίσουν αυτή την απρόβλεπτη και επισφαλή κατάσταση. Συνεπώς, είναι αναγκαίο, ως εξαιρετικό μέτρο, να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 45 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, και να αυξηθεί προσωρινά η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στα μέτρα προώθησης δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, από το 50 % στο 60 % των επιλέξιμων δαπανών».