ΕΚΤ: Παροχή ρευστότητας έως €400 εκατ. στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Βόρειας Μακεδονίας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Εθνική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (Народна банка на Република Северна Македонија) συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια γραμμή παροχής ρευστότητας σε ευρώ (repo line) στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας μέσω της κεντρικής τράπεζας για την αντιμετώπιση πιθανών αναγκών ρευστότητας σε ευρώ λόγω δυσλειτουργιών της αγοράς που παρουσιάζονται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Υπο την συμφωνία η ΕΚΤ θα παρέχει ρευστότητα σε ευρώ σε μια κεντρική τράπεζα εκτός ζώνης ευρώ με αντάλλαγμα επαρκείς εγγυήσεις.  Η Εθνική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα είναι σε θέση να δανειστεί έως 400 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΚΤ.
Η μέγιστη διάρκεια κάθε σχεδίου θα είναι τρεις μήνες. Η γραμμή repo θα παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος Ιουνίου 2021, εκτός εάν αποφασιστεί παράταση.