ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ζημιές 53,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο με μείωση εσόδων 34%

Άλλο ένα αρνητικό τρίμηνο συμπλήρωσε ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά το γ΄τρίμηνο του 2020 με αποτέλεσμα οι ζημιές στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 να αυξηθούν στα 53,8 εκατ. ευρώ από 32 εκατ. ευρώ που ήταν στο α΄εξάμηνο του 2020. Μάλιστα οι ζημιές διπλασιάστηκαν σε σχέση με το περσινό 9μηνο που ήταν 24,9 εκατ. ευρώ 

ΠΙο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η διοίκηση τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το 9μηνο 2020 σε €667 εκατ. έναντι €1.016 εκατ. το 9μηνο 2019, μειωμένα κατά 34% (ή €349 εκατ.).
Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €362 εκατ. (από €737 εκατ. σε €374 εκατ.). Οι παραχωρήσεις παρουσίασαν μείωση εσόδων κατά €28 εκατ. (από €180 εκατ. σε €152 εκατ.), ενώ τα έσοδα των υπολοίπων κλάδων παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Το κόστος πωληθέντων (χωρίς αποσβέσεις) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €507 εκατ. το 9μηνο 2020, έναντι €826 εκατ. το 9μηνο 2019, μειωμένο κατά 39%.

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε €160 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €190 εκατ. το 9μηνο 2019, μειωμένο κατά 16% (ή €30 εκατ.). Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τον κλάδο των Παραχωρήσεων όπου το μεικτό κέρδος μειώθηκε κατά €29,7 εκατ. λόγω της επίπτωσης από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά €15,7 εκατ. που σημείωσε το μεικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ κατά την ίδια περίοδο.

Τα προσαρμοσμένα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €42,9 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €47,0 εκατ. το 9μηνο 2019, μειωμένα κατά 9%. Τα έξοδα διοίκησης του 9μηνου 2020 δεν περιλαμβάνουν δαπάνες αναδιάρθρωσης της Κατασκευής ποσού €5,4 εκατ. Με αυτές τις δαπάνες, τα έξοδα διοίκησης ήταν €48,4 εκατ. το 9μηνο 2020, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης και κόστος €0,6 εκατ. που σχετίζονται με το COVID-19 για την εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων του Ομίλου. Τα έξοδα διάθεσης (χωρίς αποσβέσεις) ήταν €3,3 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €3,0 εκατ. το 9μηνο 2019, ήτοι αυξημένα κατά 9%.

Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημιές διαμορφώθηκαν σε €6,6 εκατ. και -€4,0 εκατ (συμπεριλαμβανομένης μη επαναλαμβανόμενης ζημιάς €12,8 εκατ. από απομείωση αξίας μη λειτουργικών ακινήτων λόγω πώλησης) αντίστοιχα έναντι €12,5 εκατ. και -€1,5 εκατ. το 9μηνο 2019.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €136 εκατ. (ή €111,3 εκατ. εάν συμπεριληφθούν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης €5,4 εκατ., €12,8 εκατ. από απομείωση αξίας μη λειτουργικών ακινήτων προς πώληση και €6,5 εκατ. ζημιά από αποχώρηση έργου από την Βραζιλία) το 9μηνο 2020, έναντι €151,2 εκατ. το 9μηνο 2019, σημειώνοντας μείωση 10%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων (€99,6 εκατ. το 9μηνο του 2020, έναντι €122,2 εκατ. το 9μηνο του 2019) και του προσαρμοσμένου EBITDA του κλάδου της Κατασκευής (-€23,5 εκατ. το 9μηνο του 2020 έναντι €-19,1 εκατ. το 9μηνο 2019).

Το περιθώριο του προσαρμοσμένου EBITDA βελτιώθηκε σε 20,4% το 9μηνο 2020, έναντι 14,9% το 9μηνο 2019. Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €79,3 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €75,6 εκατ. το 9μηνο 2019. Το EBIT διαμορφώθηκε σε €32,0 εκατ. το 9μηνο 2020 έναντι €75,6 εκατ. το 9μηνο του 2019.

Τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε οριακά κέρδη €1εκατ. έναντι κερδών €31,1 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αναδιάρθρωσης του Ομίλου παρουσίασαν ζημιά €24,1 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν επίσης ζημιά €53,8 εκατ. έναντι ζημιών €24,9 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.