ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Οι κ.κ. Ιωάννα Δρέττα και Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου εξελέγησαν ως νέα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ελλάκτωρ κατά τη Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η θητεία των νέων μελών θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 22α Ιουνίου 2021, μεταξύ άλλων θεμάτων, εξέλεξε την κα Ιωάννα Δρέττα και την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου ως νέα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όρισε την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του. Η θητεία των νέων μελών θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του την ίδια ημεροχρονολογία, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και

7. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του N. 3016 και της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 17.07.2021, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Τα αναλυτικά βιογραφικά των ανωτέρω μελών είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://ellaktor.com.