ΕΛΣΤΑΤ-Έρευνα αμοιβών: Οι μεγαλύτερες ετήσιες σε τράπεζες €35.273 και ασφαλιστικές εταιρείες €29.248

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τη διάρθρωση και κατανομή των αμοιβών στην Ελλάδα. Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποιεί για πρώτη φορά τα στοιχεία, τα οποία αφορούν στο έτος 2018. Βασικός σκοπός της έρευνας αυτής είναι η παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τη διάρθρωση των αμοιβών των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις επί μέρους κλάδων εκτός δημόσιου τομέα.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι για το έτος 2018, οι μεγαλύτερες μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές  καταγράφονται στον κλάδο των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με 35.273 και 29.248 ευρώ, σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Ακολουθεί ο κλάδος της Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού με 30.623 ευρώ για τους άνδρες και ο κλάδος Ορυχείων και Λατομείων για τις γυναίκες με 23.643 ευρώ (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης, οι υψηλότερες αποδοχές για το 2018 στους κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών καταγράφονται στον κλάδο των Ορυχείων και Λατομείων.

Οι χαμηλότερα αμειβόμενοι κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών απασχολούνται στον κλάδο της Εκπαίδευσης.

Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ, οι υψηλότερες αποδοχές καταγράφονται στον κλάδο Μεταφοράς και Αποθήκευσης, ενώ οι χαμηλότερες στον κλάδο των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.

Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ οι υψηλότερες αποδοχές καταγράφονται στον κλάδο Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων, ενώ οι χαμηλότερες αποδοχές στον κλάδο Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης.

Για τους κατόχους απολυτηρίου βασικής εκπαίδευσης, οι υψηλότερες αποδοχές καταγράφονται στον κλάδο Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων, ενώ οι χαμηλότερες αποδοχές στον κλάδο Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (Πίνακας 2)

Σχετικά με την κατάταξη των εργαζομένων κατά ατομικό επάγγελμα, οι μεγαλύτερες αποδοχές για το 2018, καταγράφονται στα ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, ενώ ακολουθούν οι κάθε είδους επαγγελματίες, π.χ. γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί (Πίνακας 3, Γράφημα 2).

Όσον αφορά στους απασχολούμενους με θέση ευθύνης, για το 2018, αυτή καταλαμβάνεται από άνδρες σε ποσοστό 62,6%, με πρώτη την ηλικιακή ομάδα 36-54 ετών (Πίνακας 4).