Εταιρεία δημοσίων σχέσεων αναζητά το ΤΑΙΠΕΔ μετά τη λήξη του συμβολαίου Gravity-Ζωντού

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξέδωσε η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας με 70.000 ετησίως (άνευ ΦΠΑ) για 12 + 12 μήνες.   

Σύμφωνα με πηγές του ΤΑΙΠΕΔ το ταμείο είχε σύμβολο μέχρι προσφάτως (Μάρτιο του 2021) και για πολλά χρόνια την εταιρεία Gravity Newtons, επικεφαλής της οποίας είναι ο Στέλιος Ζωντός. Η ίδια εταιρεία φέρεται να οργανώνει άτυπες ενημερώσεις για λογαριασμό της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο κ. Αρης Ξενόφος πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ (σ.σ. πολλές οι συμπτώσεις).

Πιο συγκεκριμένα το προς ανάθεση έργο απαρτίζεται από τα ακόλουθα δύο μέρη:

Επικοινωνιακή στρατηγική και υλοποίησή της

• Συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής του στρατηγικής καθώς επίσης και αναμόρφωσή της σύμφωνα με τις εξελίξεις του προγράμματος και του ευρύτερου περιβάλλοντος

• Σχεδιασμός και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής και των προωθητικών ενεργειών του προγράμματος αξιοποίησης ανά κοινό‐στόχο.

• Διοργάνωση παρουσιάσεων, συναντήσεων και προωθητικών ενεργειών για την ενημέρωση του ευρύτερου επενδυτικού κοινού και συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις. Σύνταξη απολογισμών ποσοτικών και ποιοτικών των εν λόγω ενεργειών.

• Υποστήριξη και διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations) και Δημοσίων Υποθέσεων (Public Affairs) του ΤΑΙΠΕΔ.

• Επικοινωνιακή στοχοθέτηση του ευρύτερου επενδυτικού κοινού σε όλους τους τομείς που αφορούν στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

• Media Relations – συμβουλευτική υποστήριξη στις σχέσεις με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, οργάνωση συναντήσεων και διαχείριση σχετικών καταστάσεων και σχέσης με τα ΜΜΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Παρακολούθηση, κωδικοποίηση, παρουσίαση και ανάλυση έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιότητας, περιλαμβανομένων των blogs και social media. Σύνταξη απολογισμών ποσοτικών και ποιοτικών ανά χρονικό διάστημα που θα ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ.

• Διαχείριση και υποστήριξη των λογαριασμών του ΤΑΙΠΕΔ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης της παρουσίας του Ταμείου στα social media στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής επικοινωνίας.

• Παραγωγή και κυκλοφορία digital PR.

• Διαχείριση κρίσεων (Crisis Management) & εκτάκτων αναγκών επικοινωνίας.

• Άμεση ανταπόκριση για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του ΤΑΙΠΕΔ.

• Υποστήριξη της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας στη διαχείριση των αναμενόμενων καθημερινών αναγκών.

• Παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τα μηνύματα και τη μεθοδολογία επικοινωνίας τους.

  • Διαχείριση του ιστότοπου www.hradf.gr
  • Συνεχής διαχείριση, 24ωρη τεχνική υποστήριξη, ανανέωση σε περιεχόμενο και εμφάνιση και εμπλουτισμός του περιεχομένου του ιστότοπου της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης της ιστοσελίδας του ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής επικοινωνίας.

Η διάρκεια της σύμβασης για τα παραπάνω αντικείμενα ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο, με μονομερή δυνατότητα το ΤΑΙΠΕΔ να την επεκτείνει κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, με έγγραφη συμφωνία των μερών.

Το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος για τις παραπάνω περιγραφόμενες ετήσιες υπηρεσίες ανέρχεται σε 70.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται τα κόστη παραγωγής/ τρίτων, των οποίων ο προϋπολογισμός θα υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση τους στο ΤΑΙΠΕΔ για έγκριση, καθώς και οι υπηρεσίες δημιουργικού, οι οποίες θα υπολογίζονται βάσει αναλυτικού τιμοκαταλόγου που ο Υποψήφιος οφείλει να καταθέσει μαζί με την οικονομική του προσφορά.

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την20η Απριλίου 2021 και ώρα 16:00.

Χρ. Ι.