Εβροφάρμα: Έκδοση εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου έως 15 εκατ. ευρώ

Tην έκδοση νέου κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 15 εκατ. ευρώ ενέκριναν οι μέτοχοι της Εβροφάρμα στη σημερινή τους έκτακτη γενική συνέλευση.

Επίσης, αποφάσισαν τον επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, πρόεδρος της οποίας ορίστηκε  ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από 01/01/2020.

Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης την πολιτική αποδοχών της εταιρείας καθώς και τροποποιήσεις στο καταστατικό.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την Τετάρτη 18.12.2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Διδυμότειχο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα.

1. Εγκρίθηκαν η έκδοση νέου κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4548/2018 και 3156/2003 έως ποσού €15.000.000 και η παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για όλες τις σχετικά με το νέο δάνειο ενέργειες.

2. Αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, ο καθορισμός της θητείας της και η εκλογή/ορισμός νέου προέδρου αυτής. Αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπή και να έχει θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ως τις 20/6/2022. Επίσης εκλέχτηκε/ορίστηκε ως νέος πρόεδρος αυτής ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης, τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, με επαρκή γνώση στην λογιστική και ελεγκτική. Τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής παραμένουν όπως έχουν έως σήμερα. Ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου αναλαμβάνει καθήκοντα από 01/01/2020.

3. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας και η οποία ορίσθηκε “αόριστη”.

4. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον σκοπό.

5. Αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 και 33 του καταστατικού της Εταιρίας για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

6. Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018.

7. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις, υπ’ αριθ. 1 έως 6, ελήφθησαν ομοφώνως, ήτοι με 10.393.793 εκπροσωπούμενες μετοχές σε σύνολο μετοχών 13.673.200 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.