ΓΕΚΕ: Από 22/7 έως 26/8 η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης

Aπό αύριο Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 ξεκινά η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι μέτοχοι της ΓΕΚΕ δύνανται να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση την οποία τους απεύθυνε η Δωροθέα Κεφάλα. Η εν λόγω περίοδος θα λήξει στις 26 Αυγούστου, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε η εταιρεία, ενώ τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν μέχρι τις 30 Αυγούστου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 577.816 Μετοχές κατ’ ανώτατο αριθμό, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα, σε μετρητά, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε 5,75 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αποδοχής, και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης και την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, θα συγκλιθεί γενική συνέλευση με θέμα τη λήψη απόφασης για διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το ΧΑ και στη συνέχεια θα υποβληθεί σχετικό αίτημα διαγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δείτε το πληροφοριακό δελτίο για την υποχρεωτική δημόσια προσφορά