Η νέα διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πρόεδρος Γεώργιος Μυλωνογιάννης, CEO Άρης Ξενόφος

Αριστερά ο Γεώργιος Μυλωνογιάννης νέος Πρόεδρος του Δ.Σ., και δεξιά ο Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,

Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου μετά από τις χθεσινές εξελίξεις και την επικράτηση του μετόχου Reggeborgh Invest, ο οποίος είχε ζητήσει την ανάκληση των μέχρι χθες μελών του διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή της διοίκησης Αναστασίου Καλλιτσάντση και την εκλογή νέων μελών.

Η συνέλευση εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο, για πλήρη (πενταετή) θητεία, και όρισε τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει. Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 27.01.2021 ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,

3. Δημήτριος Κονδύλης του Ναπολέοντος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος και

5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Β) Ενέκρινε την εκλογή, κατ’ άρθρο 44 ν. 4449/2017, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της
Εταιρείας των ακόλουθων προσώπων, για πλήρη (πενταετή) θητεία :

1. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,

2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και

3. Αθηνά Χατζηπέτρου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μέλη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και ικανή
κατάρτιση για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως επίσης και γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται. Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος είναι Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής και διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική