Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Καθαρό μέρισμα 8,93 ευρώ ανά μετοχή

Μέρισμα 9,40 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 5%, όπως ισχύει, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους 8,93 ευρώ ανά μετοχή, θα μοιράσει η καπνοβιομηχανία Καρέλια, σύμφωνα με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η  ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΚΑΡΕΛΙΑ  Α.Ε.,  ανακοινώνει  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4.1.3.4  του  Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης. 06.2021, αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2020 ανερχόμενου στο ποσό των Ευρώ 9,40 (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 5%, όπως ισχύει, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους Ευρώ 8,93 ανά μετοχή.

Από την 05.07.2021, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών  χωρίς  το  δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Δικαιούχοι  του  μερίσματος  είναι  οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 06η.07.2021 (record date).

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 12.07.2021.

Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. ως εξής:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις του.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK Α.Ε. θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 12η.07.22).

Μετά την 12η.07.22 η καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2020 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας.