Κατετέθηκε η νομοθετική ρύθμιση για τις πρόδρομες εργασίες στο Ελληνικό

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα υδατοδρόμια (Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις) περιλαμβάνονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις για να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες για το Ελληνικό , δηλαδή πριν μεταβιβαστούν οι μετοχές της Ελληνικό Α.Ε. στην κοινοπραξία (Lamda Develοpment) και πριν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την άδεια του καζίνο όπως προβλέπεται μέχρι τώρα.

Στο άρθρο 67 «Ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά», αναφέρονται τα εξής:

  1. Θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όλες οι εγκαταστάσεις (κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές) που έχουν ανεγερθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, είτε με άδεια είτε χωρίς άδεια είτε καθ΄υπέρβαση αυτής, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά του νόμου 4062/2012 (Α’ 70), όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Α και αποτυπώνονται στο συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα. Για τη νομιμότητά τους εκδίδονται σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση της Ελληνικό Α.Ε., συνοδευόμενη από τα περιγράμματα των εν λόγω εγκαταστάσεων, τεχνική έκθεση μηχανικού, καθώς και το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη δημοσιεύση του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων και των οριζόμενων στα άρθρα 10 και 12 του νόμου 3028/202 (Α’ 153) καθώς και στο άρθρο 7 του νόμου 4495/2017 (Α’ 167). Οι διαπιστωτκές πράξεις αυτές δύναται να εκδίδονται ενιαίες για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές.
  2. Οι ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις ενέχουν θέση άδειας κατεδάφισης, κατά τροποποίηση της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 4062/2012, όπως ισχύει για όλα τα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές, εκτός από αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα ή διατηρούμενα και αποτυπώνονται ως τέτοια στον σχετικό πρωτότυπο χάρτη του άρθρου 1 του από 28.02.2018 Προεδρικού Διατάγματος (ΑΑΠ 35) και στην υπ’ αρ. 28796/7.5.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΑΠ 181), καθώς και το κτίριο επί της συμβολής των οδών Ε. Βενιζέλου και 27ης (πρώην ΛΕΚ).
  3. α. Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα Β διενεργείται πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε. ως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύμβαση αυτής και κυρώθηκε με τον νόμο 4422/2016 (Α’ 181). Η εκτέλεση  των εργασιών κατεδάφισης για τα λοιπά κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές – πλην όσων απαριθμούνται στο Παράρτημα Β – δύναται να υλοποιείται τμηματική και/ή ενιαία για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές και διενεργείται εντός προθεσμίας 5 ετών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Η ανωτέρω προσθεσμία μπορεί κατόπιν αίτησης να παραταθεί για άλλα πέντε έτη.

Η νομοθετική ρύθμιση αναφέρει επίσης ότι η κατεδάφιση γίνεται με δαπάνη του Αγοραστή ή του Εγγυητή, ότι επιτρέπεται η χρήση και άλλων κτιρίων (π.χ. Εφορεία Αρχαιοτήτων κλπ.) μέχρι την μετεγκατάστασή τους.

Τέλος τροποποιείται το άρθρο 2 του νόμου 4638/2019.

Εδώ όλο το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών