ΚΕΚΡΟΨ: Εκλέχτηκε το νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλέχτηκε το νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΚΡΟΨ ύστερα από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου. Ειδικότερα, το ΔΣ απαρτίζεται από τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο Σουρέτη, Στυλιανό Αλεξόπουλο, Ιωάννη Σχοινά, Ηλιάνα Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενία Μπιτσάνη και η Γενική Συνέλευση όρισε τους κκ. Ηλιάνα Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενία Μπιτσάνη, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τετραετής και κατ΄ εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

– η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει,

– η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και

– τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.