ΚΕΠΕ: Πόσο θα βοηθήσει το εύρος των κρατικών δαπανών την ελληνική οικονομία

To Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών πραγματοποίησε μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση και το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, στο σενάριο αύξησης των κρατικών δαπανών κατά 5 δισ. Ευρώ (πρόεδρος Δ.Σ. & Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ είναι ο καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών στα συμπεράσματα της τρίτης ανάλυσης επικαιρότητας με τίτλο «Επιπτώσεις του COVID-19 στην ελληνική οικονομία: Ο κομβικός ρόλος του δημόσιου τομέα», «από την ανάλυση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων των τουριστικών εισπράξεων της χώρας προκύπτει ότι μια μείωση των εισπράξεων κατά 1 δισ. ευρώ προκαλεί μία ceteris paribus μείωση του ΑΕΠ κατά 0,57%, μείωση της απασχόλησης κατά 0,61% και αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά 675,52 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, το πραγματικό ύψος των απωλειών θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις της στη διεθνή τουριστική κίνηση. Από την παρούσα ανάλυση, προκύπτει ότι οι μοναδιαίες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των κρατικών δαπανών στην ελληνική οικονομία είναι ισχυρότερες από αυτές του τουριστικού τομέα. Συνεπώς, στο μέτρο που θα εξασφαλιστεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος που απαιτείται για την άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και, ταυτόχρονα, θα ασκηθούν οι κατάλληλες αναδιανεμητικές πολιτικές, είναι εφικτό να αντισταθμιστεί σημαντικό μέρος των αρνητικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικές επιπτώσεις στον εξωτερικό τομέα της χώρας δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν, ενώ είναι εύλογο να αναμένουμε αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στην επενδυτική δραστηριότητα, οι οποίες αναπόφευκτα θα έχουν με τη σειρά τους αντίστοιχες επιπτώσεις στο ΑΕΠ και την απασχόληση. Σε επόμενη ανάλυσή μας, θα επιχειρήσουμε την εκτίμηση των αρνητικών επιδράσεων από τη μείωση των εξαγωγών και των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, ώστε να σχηματιστεί μια συνολική εικόνα των επιπτώσεων του COVID-19».

Επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση και το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών στο σενάριο αύξησης των κρατικών δαπανών κατά 5 δισ. ευρώ

Στο υποθετικό σενάριο αύξησης της κρατικής καταναλωτικής δαπάνης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στην ελληνική οικονομία κατά 5 δισ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 2,7% του ΑΕΠ, το ΚΕΠΕ εκτιμά ότι ceteris paribus θα προκαλέσει μία συνολική (άμεση και έμμεση):

• αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 3,97 ποσοστιαίες μονάδες,

• αύξηση της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία κατά περίπου 167,62 χιλιάδες θέσεις εργασίας ή κατά περίπου 3,90 ποσοστιαίες μονάδες,

• αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ.

Οι θετικές επιδράσεις μίας αύξησης των κρατικών δαπανών στο ΑΕΠ και την απασχόληση, αφορούν κυρίως τους τομείς «Δημόσια Διοίκηση», «Εκπαίδευση», «Ανθρώπινη Υγεία», «Αγροτικός Τομέας», «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», «Παραγωγή Τροφίμων», «Διαμονή και Εστίαση» και «Λιανικό Εμπόριο» ενώ το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας θα επιβαρυνθεί κυρίως λόγω της αύξησης των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων.