Κλουκίνας-Λάππας: Εξουσιοδότηση Δ.Σ. για έκδοση νέου ΚΟΔ αποφάσισε η Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  “Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 7.12.2020 με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων αποφασίσθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία και συναίνεση (ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 79,21% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) η έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, με ιδιωτική τοποθέτηση, βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως έντεκα εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 11.062.000,00), με επιτόκιο 2,4% πλέον EURIBOR τριμήνου, με σκοπό την αναχρηματοδότηση έξι (6) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ποσού € 11.062.000,00, με υφιστάμενο μέσο συμβατικό επιτόκιο 3,25%.

Κατόπιν τούτων, καθίσταται σαφές, ότι με την ευνοϊκότατη αυτή συμφωνία επιδεικνύεται εμπράκτως η πίστη της αγοράς στην αξία της Εταιρείας και επιπλέον η Εταιρεία θωρακίζεται περαιτέρω οικονομικά. Το ανωτέρω, μειωμένο σε σχέση με το υφιστάμενο, συμβατικό επιτόκιο του Ομολογιακού Δανείου, σε συνδυασμό με την συμφωνηθείσα περίοδο χάριτος δεκαπέντε (15) μηνών, κατά την οποία η Εταιρεία θα καταβάλει μόνο το ποσό των τόκων, εξασφαλίζει στην Εταιρεία αφενός μεν σημαντικό οικονομικό όφελος αφετέρου δε, ενισχύονται σταθερά τα ταμειακά της διαθέσιμα κατά την περίοδο χάριτος, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.

Μετά την ιδιαίτερα θετική αυτή εξέλιξη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας   ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι προχωρά άμεσα για την ολοκλήρωση της έκδοσης του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου.