Με discount 12,2% στο €1,38 ανά μετοχή η αγορά του 20,5% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από τους Μπάκο-Καϋμενάκη

Σε πρόσθετες πληροφορίες προχώρησαν οι φιλόδοξοι νέοι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ,  Δημήτρης Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης ενημερώνοντας για την τιμή που θα αγοράσουν σε δόσεις τις μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από τους πωλητές Αναστάσιο και Δημήτρη Καλλιτσάντση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα αγοράσουν σε 7 δόσεις συνολικά 44.101.876 μετοχές (20,5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ) με συνολικό κόστος 61.032.814 ευρώ ή 1,3839 ευρώ ανά μετοχή. 

Αυτό σημαίνει ότι θα θα αγοράσουν χαμηλότερα κατά 12,2% έναντι της τρέχουσας τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο (η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε τη Δευτέρα 18/1/2021, δηλαδή την ημέρα που ανακοινώθηκαν οι προσυμφωνημένες συναλλαγές στο 1,577 ευρώ).

Ακολουθεί η ανακοίνωση που έστειλαν στο Χρηματιστήριο:
Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (Εκτελεστικό Μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο, δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει ότι, η συμφωνία μεταξύ της INVESCO FINANCE S.A. και της PEMANOARO LIMITED της 17ης Δεκεμβρίου 2020 (ήδη γνωστοποιηθείσα συναλλαγή την 22η Δεκεμβρίου 2020 από τον Υπόχρεο Πρόσωπο) εξέπνευσε, την 12.01.2021, χωρίς να αποκτηθεί η προειρημένη συμμετοχή (ήτοι, 39.286.000 μετοχές της και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ποσοστό συμμετοχής 18,3346%) από την INVESCO FINANCE SA, προκειμένου τα μέρη να επικαιροποιήσουν τους όρους της συμφωνίας, όπως ειδικότερα ορίστηκε στην από 15.01.2021 γνωστοποίηση του μετόχου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία.

Η τροποποιημένη συμφωνία της από 13.01.2021 μεταξύ AKRON TRADE AND TRANSPORT SA και PEMANOARO LIMITED, που αφορά στην απόκτηση μετοχών του εκδότη, θα υλοποιηθεί κατά τα ακόλουθα στάδια και τις αντίστοιχες ημερομηνίες:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τροποποιημένη συμφωνία της από 13.01.2021 μεταξύ AKRON TRADE AND TRANSPORT SA (συμφερόντων Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη) και PEMANOARO LIMITED (συμφερόντων Αναστασίου και Δημήτρη Καλλιτσάντση) που αφορά στην απόκτηση μετοχών του εκδότη, θα υλοποιηθεί κατά τα
ακόλουθα στάδια και τις αντίστοιχες ημερομηνίες:

Τιμή ανά μετοχή σε € Ημερομηνία Απόκτησης
25.600.000 1,3 26-Ιαν-21
3.333.333 1,5 26-Φεβ-21
3.333.333 1,5 31-Μαρ-21
3.333.333 1,5 30-Απρ-21
3.333.333 1,5 31 Μαϊου-21
3.333.333 1,5 30-Ιουν-21
1.835.211 1,5 30-Ιουλ-21

 

Η PEMANOARO LIMITED αποτελεί, κατά τα ήδη ανακοινωθέντα σε προηγούμενες ενημερώσεις, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση. Το σύνολο των προς πώληση μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ δυνάμει της προαναφερθείσας από 13.01.2021 συμφωνίας είναι κυριότητας της PEMANOARO LIMITED (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07.06.2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων).

Κατόπιν τούτου, το Υπόχρεο Πρόσωπο Α. Καλλιτσάντσης ενημερώνει για την, εκ μέρους του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED, από 13.01.2021 συμφωνία προς πώληση (μέχρι και την 30.07.2021, όπως αναφέρεται ανωτέρω) 44.101.876 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.