Μεγάλου – Τρ. Πειραιώς: Προνομιακή κατανομή στην ΑΜΚ σε Έλληνες παλαιούς μετόχους

Την προνομιακή κατανομή νέων μετοχών σε Έλληνες νέους μετόχους πρότεινε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, εν όψει των οριστικών αποφάσεων για τους όρους της δρομολογούμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην εν εξελίξει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο κ. Μεγάλου προέκρινε την υιοθέτηση ενός συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι θα εγγράφονται μέσω της Ελληνικής Προσφοράς, θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ θα διενεργηθεί μέσω δύο παράλληλων διαδικασιών:

  • «Διεθνή Προσφορά», μια διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, μέσω βιβλίου προσφορών, η οποία  δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά
  • «Ελληνική Προσφορά», μια διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Η δυνατότητα προνομιακής κατανομής στους Έλληνες μετόχους, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

  • Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
  • Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

Στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι η ΑΜΚ να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου.

Πέραν των παραπάνω, ο διευθύνων σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς υπενθύμισε τη δέσμευση για επιπλέον ενέργειες, με θετική επίπτωση στα κεφάλαια, ύψους 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δράσεις, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη:

  • 0,4 δισ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021
  • 0,3 δισ. ευρώ από την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών
  • 0,3 δισ. ευρώ από συνθετικές τιτλοποιήσεις επιλεγμένων χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι συνολικές δράσεις της τράπεζας (σ.σ. συμπεριλαμβανομένης της ΑΜΚ), όπως κατέληξε ο κ. Μεγάλου, αποσκοπούν στην κεφαλαιακή ενίσχυση του ιδρύματος κατά περίπου 2,6 δισ. ευρώ

Οι τρεις πυλώνες του σχεδίου Sunrise

Το σχέδιο Sunrise, όταν ολοκληρωθεί, θα έχει εξυγιάνει την τράπεζα και θα έχει οδηγήσει στην κερδοφόρο ανάπτυξη, υπογράμμισε, σημείωσε ο CEO της Πειραιώς, παρουσιάζοντας τους τρεις πυλώνες του προγράμματος.
Ο πρώτος πυλώνας του Sunrise στοχεύει στη μείωση των NPEs, μέσω τιτλοποιήσεων – Έχουμε ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης στον Ηρακλή ΙΙ
Ο δεύτερος πυλώνας του Sunrise είναι η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και άλλες κεφαλαιακές ενισχύσεις
Ο τρίτος πυλώνας του Sunrise είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, βελτίωσης της κερδοφορίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Ο Ηρακλής μας παρέχει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με ταχύτατο ρυθμό στη μείωση των NPEs .
Το επόμενο 12μηνο η Πειραιώς θα έχει μονοψήφιο δείκτη NPEs, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου.
Οι στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης 2,6 δισ. θα εισφέρουν 7 π.μ. στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στο 22,5% (pro forma) και ο CET1 θα διαμορφωθεί περίπου στο 16% μακροπρόθεσμα.

Χαντζηνικολάου (Τρ. Πειραιώς): Προς το συμφέρον της τράπεζας η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων

Της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς υπεραμύνθηκε ο πρόεδρος της τράπεζας, Γιώργος Χαντζηνικολάου, κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση.
«Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δικαιολογημένη και προς το συμφέρον της τράπεζας» υποστήριξε.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι «θα διευκολυνθεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων» ενώ συμπλήρωσε ότι η εν λόγω διαδικασία «θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης».

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι

Όσον αφορά τους υφιστάμενους μετόχους, ο κ. Χαντζηνικολάου επεσήμανε ότι «σχεδιάζεται προνομιακή κατανομή των νέων μετοχών» και τόνισε ότι επόμενο χρονικό διάστημα θα καθοριστούν τα κριτήρια κατανομής.
«Η προνομιακή κατανομή των νέων μετόχων στους υφιστάμενους μετόχους, σε περίπτωση υπέρβασης της ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατ’ αναλογίαν της συμμετοχής τους (pro rata)» τόνισε ο ίδιος.
Παράλληλα, ανέφερε ότι το reverse split είναι τεχνικής φύσεως και προτείνεται για τη διευκόλυνση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
«Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών έχει σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού» τόνισε, ενώ όσον αφορά το ειδικό αποθεματικό επεσήμανε ότι θα ανέρχεται σε 4,9 δισ. ευρώ και δεν επηρεάζει τα ίδια και εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς.