Ολοκληρώθηκε η επένδυση για το Κτήμα Κυρ Γιάννη

Ολοκληρώθηκε και οριστικοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 2,1 εκατ. ευρώ της εταιρείας «Κτήμα Κυρ Γιάννη», επικεφαλής της οποίας είναι ο Στέλιος Μπουτάρης, (υιός του τέως δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη) σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η επένδυση αφορά στον εκσυγχρονισμό του οινοποιείου, στο Γιαννακοχώρι του δήμου Νάουσας. Ο αμπελώνας στο Γιαννακοχώρι καλύπτει επιφάνεια 580 στρεμμάτων. Το Κτήμα Κυρ-Γιάννη είναι φυτεμένο με Ξινόμαυρο (50%), Syrah (15%), Merlot (20%) και Cabernet Sauvignon (10%). Μέρος της έκτασης καλύπτεται από διάφορες πειραματικές ποικιλίες.
Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται η 7-8-2019.
2. Οριστικοποιείται το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης στα 2.181.195,71€ και το συνολικό
ενισχυόμενο στα 2.000.000 ευρώ.
3. Η ίδια συμμετοχή ορίζεται στα 645.000 ευρώ, ποσοστό 32,25% του ενισχυόμενου κόστους της
επένδυσης.
4. Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται στα 780.000 ευρώ, ποσοστό 39% του συνολικού
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, με τη μορφή της επιχορήγησης.
5. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των 575.000 ευρώ, ποσοστό 28,75% του
συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
6. Πληρείται ο όρος της παρ. β΄ του άρθρου 6, της απόφασης υπαγωγής. Η διατήρηση των
υφιστάμενων θέσεων εργασίας (24,25 ΕΜΕ) και η δημιουργία του συνολικού αριθμού των νέων
θέσεων εργασίας (5,5 ΕΜΕ), θα ελεγχθεί στο πλαίσιο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, η έναρξη των
οποίων αρχίζει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 295 κ.μ. οίνου/ έτος και η συνολική ισχύς της μονάδας σε
250,49kw.
8. Πληρείται ο ειδικός όρος της παρ. ζ. του άρθρου 6, όπως τέθηκε στην απόφαση υπαγωγής. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού 780.000 ευρώ.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7, του ν.4399/2016 και την 503035/1373/2-1-2018 (Β' 378) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Επανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της».