ΟΛΠ: Αύξηση 27% στα κέρδη και 27% στο μέρισμα (€0,5388 ανά μετοχή)

OLP, TEKAL, 2OCT2017

Ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ το 2019 ανήλθε σε € 149,2 εκατ. έναντι € 132,9 εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3 %. H μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 17,1% ή κατά € 9,6 εκατ.
Επιπλέον αύξηση εσόδων σημειώθηκε στους τομείς ναυπηγοεπισκευής και κρουαζιέρας κατά 25,3% και 18,3% ή ποσού € 2,4 εκατ. και € 1,9 εκατ. αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 47,6 εκατ. έναντι € 42,3 εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12.5% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27% σε € 35,4 εκατ. έναντι € 27,9 εκατ. της χρήσης 2018.

Σημαντική αύξηση 32% σημείωσαν και τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε € 106,7 εκατ. έναντι € 80,9 εκατ. το 2018.

Το μέρισμα που η διοίκηση προτείνει προς τη γενική συνέλευση ανέρχεται σε € 0,5388 και είναι αυξημένο κατά 27% σε σχέση με το μέρισμα €0,4240 του 2018.

Η μερισματική απόδοση με βάση το κλείσιμο της μετοχής στο χρηματιστήριο (21,5 ευρώ 20/2/2020) διαμορφώνεται σε 2,5%).

Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει € 5,4 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. το 2018.

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang δήλωσε:
«Το 2019 ήταν μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά που αποδίδεται τόσο στο προσωπικό όσο και στη Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. Το 2020, ύστερα από τις σχετικές εγκρίσεις, μπορούμε να επιταχύνουμε την εξέλιξη υλοποίησης του Master Plan. Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να συνεισφέρουμε περισσότερο στους εμπλεκόμενους φορείς, στις τοπικές κοινωνίες και συγχρόνως να αυξήσουμε τις αποδόσεις για τους μετόχους της εταιρείας.»