ΟΠΑΠ: 21-23 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά για την έκδοση ομολογιακού δανείου €200 εκατ.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε πως προχωρά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου αξίας έως 200 εκατ. ευρώ μέσω δημόσια προσφοράς στο επενδυτικό κοινό.

Η δημόσια προσφορά και η εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ

Το ομολογιακό δάνειο 200 εκατ. ευρώ είναι διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000.

Οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Εάν το ομολογιακό δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €150.000.000, θα ματαιωθεί η έκδοσή και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο ιδιώτη επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο  εργάσιμων ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης των ομολογιών που θα ανακοινωθεί την παραμονή της πρώτης ημέρας της δημόσιας προσφοράς. Ως αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται το γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων Ομολογιών επί
την ονομαστική αξία €1.000 εκάστης Ομολογίας.

Για τον προσδιορισμό του εύρους απόδοσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών (premarketing period), οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι λαμβάνουν ενδεικτικές προσφορές από Ειδικούς Επενδυτές, ώστε να προσδιορίσουν, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, το εύρος της απόδοσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς.

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της δημόσιας προσφοράς, θα εκδοθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένου του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, η οποία θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», της «ALPHA BANK A.E.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», των Αναδόχων, ήτοι της «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» και της «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», των Μελών Η.ΒΙ.Π., καθώς και των Χειριστών του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.