ΟΠΑΠ: Απορροφά ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και Ιπποδρομίες Α.Ε.

Οι πωλήσεις των δύο εταιρειών που απορροφά ανήλθαν αθροιστικά στην τελευταία οικονομική χρήση (2018) σε 31,84 εκατ. ευρώ.

Έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με συνδεδεμένες εταιρείες

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσο γενικότερης αναδιοργάνωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, αποφάσισε την 11η Νοεμβρίου 2019 την έναρξη διαδικασιών για τη συγχώνευση της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες

α) «ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και

β) «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.»

με απορρόφησή τους από την Εταιρεία. Οι εν λόγω συγχωνεύσεις κρίνονται σκόπιμες καθώς θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος μέσω της κοινής πλέον διαχείρισης των εν λόγω συνδεδεμένων εταιρειών από την Εταιρεία και τη σκοπούμενη απλοποίηση της δομής του Ομίλου.

Η ΟΠΑΠ Υπηρεσιών παρουσίασε στην τελευταία οιοκονομική χρήση (2018) πωλήσεις 22,447 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 481 χιλιάδες ευρώ.

Η Ιπποδρομίες Α.Ε. είχε to 2018 καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 9,4 εκατ. ευρώ και ζημιές προ φόρων 9,6 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία των συγχωνεύσεων θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.09.2019. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας τελεί υπό την λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναφών εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.