Πλαστικά Θράκης: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η Διοίκηση της Πλαστικά Θράκης, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2021, ανακοίνωσε την έναρξη εφαρμογής – υλοποίησης του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Δυνάμει του προγράμματος προβλέπεται η απόκτηση από την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατ’ ανώτατο όριο 4.341.876 ιδίων μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ των πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και των δέκα Ευρώ (10,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο) και με ημερομηνία λήξης του ως άνω προγράμματος την 21η Μαΐου 2023.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.