Πλαστικά Θράκης: Σύσταση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και επί σκοπώ ουσιαστικής, αποτελεσματικής και προσήκουσας συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις ρυθμίσεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.20201), με παράλληλη υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, κατά την συνεδρίασή του στις 22-03-2021 αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) την κατάργηση της υφιστάμενης Επιτροπής Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (Ε.Π.Α.Υ.) και την αντικατάστασή της από την Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων (Remuneration and Nominations Committee), η οποία αποτελείται από τους κ.κ.:

 • Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
 • Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) τη σύσταση Επιτροπής Στρατηγικής και Επενδύσεων (Strategy and Investment Committee), η οποία αποτελείται από τους κ.κ.:

 • Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
 • Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) τη σύσταση Επιτροπής Περιβαλλοντικής – Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Corporate Governance [ESG] Committee), η οποία αποτελείται από τους κ.κ.:

 • Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
 • Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

και τέλος

(δ) τη σύσταση Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resources Committee), η οποία αποτελείται από τους κ.κ.:

 • Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
 • Χρήστο-Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.