Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών

Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή το υπουργείο Εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου και περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση σε κλάδους αιχμής, ανέργων με τεχνικές δεξιότητες.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 48,78 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η διάρκειά του θα είναι έως τις 31 Μαρτίου 2022 ενώ οι οικονομικές απολαβές θα δοθούν τμηματικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

• μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών,
• υγείας – πρόνοιας,
• τουρισμού και επισιτισμού

Η δράση εστιάζει στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά εργασίας μέσω:

• απόκτησης ή/και επικαιροποίησης /αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας και τουρισμού και επισιτισμού
• παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

• παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),
• παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής,
• πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
• πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Τις υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής θα παρέχουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης (Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2) που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης».