Σελόντα: Στα 22.596.119,14 ευρώ το τελικό τίμημα πώλησης της ΡΟΛΑΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η ΣΕΛΟΝΤΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 21/04/2020 ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΡΟΛΑΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στην PHILOSOFISH Α.Ε.

Το τελικό τίμημα των πώλησης του συνόλου των 25.586.383 μετοχών διαμορφώθηκε στο ποσό των €22.596.119,14, λαμβανομένου υπόψη αρχικού τελικού ποσού τιμήματος €25.500.000,00 και απομείωση αυτού κατά €2.903.880,86 λόγω αναπροσαρμογής αξίας βιομάζας ιχθυοπληθυσμού, σύμφωνα με τους όρους της από 02/08/2019 σύμβασης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εισηγμένης:
Σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων απο 8/8/2019, 9/8/2019, 19/8/2019 για την κατάρτιση σύμβασης εκποίησης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικού σταθμού στoν Όμιλο Diorasis και συγκεκριμένα στην εταιρεία PHILOSOFISH (πρώην ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.) καθώς επίσης και των ανακοινώσεων απο 5/11/2019 και 18/12/2019 για την απόσχιση των εν λόγω μονάδων (κλάδου) και την σύσταση 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΡΟΛΑΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς το σκοπό της υλοποίηση της άνω συμφωνηθείσας συναλλαγής και των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί δυνάμει της υπ’ αρίθμ. πρωτ. Μ 9110/15.2.2019 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ολοκλήρωση εξαγοράς των μετοχών των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. απο τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και ΜDC Industry Holding Company L.L.C., μετόχων της εταιρείας Αndromeda Seafood Limited, η ΣΕΛΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι στις 21/04/2020 ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΡΟΛΑΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στην PHILOSOFISH Α.Ε.

Το τελικό τίμημα των πώλησης του συνόλου των 25.586.383 μετοχών διαμορφώθηκε στο ποσό των €22.596.119,14, λαμβανομένου υπόψη αρχικού τελικού ποσού τιμήματος €25.500.000,00 και απομείωση αυτού κατά €2.903.880,86 λόγω αναπροσαρμογής αξίας βιομάζας ιχθυοπληθυσμού , σύμφωνα με τους όρους της από 02/08/2019 σύμβασης.