Στα €6,7 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου.

Στα 6,70 ευρώ ανά μετοχή όρισε το διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου ύψους έως 650 εκατ. ευρώ.

Για το σκοπό αυτό να εκδοθούν 97.014.940 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ εκάστη.

Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλιών μετόχων, δηλαδή των μετόχων που θα έχουν μετοχές μέχρι την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου. Κάθε μέτοχος που θα έχει αυτό το δικαίωμα μετά την ημερομηνία της αποκοπής (καθώς και όσοι αγοράσουν δικαιώματα) θα μπορούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου αναλογία 1,216918965991410 νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

Η Χρήση των κεφαλαίων

Από τα 650 εκατ. ευρώ που πρόκειται να αντλήσει η Lamda Development:

– 467 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής Hellinikon Global προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή των δύο πρώτων δόσεων του τιμήματος για την απόκτηση του Ελληνικού. Ποσό, δηλαδή, 300 εκατομμυρίων ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης και ποσό 167 εκατ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την ημερομηνία μεταβίβασης (υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτήρια – τοπόσημα (landmark buildings), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης) της Ελληνικό Α.Ε.

– 133 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης,

– 40 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης,

– 10 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της προτεινόμενης αύξησης.

Διαβάστε και:

Γιατί υποχωρεί η τιμή της μετοχής της Lamda Development