Τέρνα Ενεργειακή: Πράσινο φως από τη ΓΣ στη διανομή €0,17 ανά μετοχή

Συνήλθε σήμερα, 16/12/2020, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 211 Μέτοχοι κομιστές 93.150.003 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 80,40 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 93.135.003 υπέρ (99,98 % επί των παρισταμένων) και αποχή 15.000 (0,02 % επί των παρισταμένων), την διανομή κερδών και αποθεματικών της Εταιρείας του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, των χρήσεων έως 31.12.2019, σύμφωνα και με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,17 ανά μετοχή και παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 83.263.440 υπέρ (89,39 % επί των παρισταμένων), 9.728.381 κατά (10,44 % επί των παρισταμένων) και αποχή 158.182 (0,17 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την διανομή έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων μετοχών που θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων, στην υλοποίηση νέων έργων καθώς και στην αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας εντός της τριετίας 01.01.2021- 31.12.2023 και παρέχει την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης και τον καθορισμό των όρων διάθεσης.