Τρ. Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η μετατροπή των Cocos σε 394,40 εκατ. μετοχές – Το ελληνικό δημόσιο βασικός μέτοχος

Την αυτόματη μετατροπή των CoCos (μετατρέψιμες ομολογίες) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σε 394,4 εκατ. νέες μετοχές, με ονομαστική αξία 6 ευρώ η καθεμία, ανακοίνωσε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, εξέλιξη η οποία καθιστά το ελληνικό δημόσιο βασικό μέτοχο της συστημικής τράπεζας.

Το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας, κατά συνέπεια, αυξάνεται κατά 2,366 δισ. ευρώ (σ.σ. ονομαστική αξία + τόκοι των CoCos) και ανέρχεται σε 4,9 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 6 ευρώ καθεμίας.

Η χρηματοοικονομική θέση της Τρ. Πειραιώς, ωστόσο, δεν μεταβάλλεται, καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων. Ως εκ τούτου, η αύξηση κατά 2,366 δισ. ευρώ συνδυάζεται με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά 326,4 εκατ. κι απο αναγνώριση των 2,040 δισ. ευρώ κεφαλαίων από τα CoCos.

Θα ακολουθήσει αίτημα αιτήματος εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εις το όνομα του ΤΧΣ. Θα ακολουθήσει και νέα ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ (η “Εταιρεία”) ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τους όρους του από 02/12/2015 Προγράμματος Έκδοσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €2.040εκατ, μη τακτής λήξης, που αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο CET1 (στο εξής “CoCos”) και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 36/2015, επήλθε αυτόματη μετατροπή των CoCos και εκδόθηκαν 394,4 εκατ νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία έξι ευρώ (€6,00) η καθεμία, οι οποίες τυγχάνουν πλήρως καταβεβλημένες και κατατάσσονται κατά πάντα ισοτίμως (pari passu) με τις λοιπές υφιστάμενες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Eταιρείας.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των €2.366,4 εκατ. και ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 καθεμίας.

Η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας δε μεταβάλλεται από τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές, καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση κατά €2.366,4εκατ στο μετοχικό κεφάλαιο συνδυάζεται με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά €326,4εκατ και απο αναγνώριση των €2.040εκατ κεφαλαίων από τα CoCos. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή του Καταστατικού διαπιστώθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιών που τηρείται στο “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ” επ’ ονόματι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 394,4εκατ νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.