Τράπεζα Ελλάδος: Στο 12,44% η συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων (e-ΕΦΚΑ) στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας

Η συμμετοχή του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), δηλαδή των ασφαλιστικών ταμείων της Ελλάδος στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος είναι 12,4402% από την 7η Αυγούστου 2020 (2.471.238 μετοχές σε σύνολο 19.864.886 μετοχών) σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά από ενημέρωση του e-ΕΦΚΑ στις 12 Αυγούστου 2020, με αφορμή την αλλαγή επωνυμίας του ΕΦΚΑ σε e-ΕΦΚΑ δηλαδή «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» και την ενοποίηση επί μέρους ασφαλιστικών κλάδων.

Βέβαια, η αλλαγή επωνυμίας έχει γίνει από την 1η Μαρτίου 2020, αλλά ο e-ΕΦΚΑ το θυμήθηκε μετά από πέντε μήνες.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 12 Αυγούστου 2020 ανακοινώνει ότι δυνάμει του άρθρου 1 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α’ 43) – το οποίο εισήγαγε στον Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85) νέο άρθρο 51Α – το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονομάστηκε από την 1.3.2020 σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο και «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Περαιτέρω, δια της συγκεκριμένης διάταξης το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)» καταργήθηκε από την ίδια ημερομηνία και εντάχθηκε στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο
οποίος κατέστη οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια έκαστος. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 6 του Ν. 4670/2020 – το οποίο εισήγαγε στον Ν. 4387/2016 νέο άρθρο 70Α – όρισε ότι το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους του e-Ε.Φ.Κ.Α., ήτοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών αυτού, ως καθολικούς διαδόχους τους.

Κατόπιν της ανωτέρω οιονεί καθολικής διαδοχής, την 7η Αυγούστου 2020:

(α) ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης & Λοιπών Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατείχε και εξακολουθεί να κατέχει 1.264.099 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, ήτοι 6,3635% επί του μετοχικού κεφαλαίου της, οι οποίες παρέχουν 16.854,653 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 6,3635% επί του συνόλου,

(β) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατέχει τις 474.318 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος που ανήκαν στον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ήτοι 2,3877% επί του μετοχικού κεφαλαίου της, οι οποίες παρέχουν 6.324,24 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 2,3877% επί του συνόλου, και

(γ) ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατέχει τις 732.821 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, που ανήκαν στον πρώην Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ήτοι 3,6890% επί του μετοχικού κεφαλαίου της, οι οποίες παρέχουν 9.770,946 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 3,6890% επί του συνόλου.

Συνολικά, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. κατέχει από την 7η Αυγούστου 2020 2.471.238 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, ήτοι ποσοστό 12,4402% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Οι εν λόγω μετοχές παρέχουν 32.949,84 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 12,4402% επί του συνόλου. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου.