Τράπεζα Πειραιώς: Η τράπεζα με τη χειρότερη επίδοση στο 9μηνο

Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 τη χειρότερη επίδοση σε όρους κερδοφορίας ανάμεσα σε όλες τις τράπεζες. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 75 εκατ. ευρώ (η Eurobank εμφάνισε 85 εκατ. ευρώ) από 35 εκατ. ευρώ που ήταν στο περσινό αντίστοιχο διάστημα.

Ο Πρόεδρος μη εκτελεστικός, της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου (αριστερά) και ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στο 1,072 δισ. ευρώ αυξημένα 1,7% έναντι 1,054 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2018. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες μειώθηκαν στα 227 εκατ. ευρώ από 263 εκατ. ευρώ.
Βέβαια, οι προμήθειες λιανικής αυξήθηκαν 12,2% στα 174 εκατ. ευρώ από 155 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η μείωση στο σύνολο των προμηθειών προήλθε από την μείωση σε όλες τις άλλες κατηγορίες (επιχειρηματική τραπεζική, επενδυτική, χρηματοικονομικές πράξεις κλπ.).
Μειωμένα ήταν και τα συνολικά καθαρά έσοδα στα 1,361 δισ. ευρώ από 1,405 δισ. ευρώ.
Καλύτερη δουλειά φαίνεται να έγινε στο κόστος, αλλά δεν έχει υπολογιστεί όλο το ποσό που θα κοστίσει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του περασμένου Ιουλίου. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν σημαντικά στα 394 εκατ. ευρώ από 502 εκατ. ευρώ. Σημαντική είναι και η μείωση στα έξοδα διοίκησης στα 266 εκατ. ευρώ από 311 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2018 και τον Ιούλιο του 2019 αναγνωρίστηκε ποσό 36 εκατ. ευρώ (30 εκατ. ευρώ από το πρόσφατο πρόγραμμα), αλλά το τελικό ποσό της δαπάνης θα προσδιοριστεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2019, με την οριστικοποίηση του αριθμού των εργαζομένων που θα συμμετάσχουν.

Σε ότι αφορά τη ρευστότητα είναι ικανοποιητική με τις καταθέσεις στα 45,2 δισ. ευρώ και τα δάνεια μετά από προβλέψεις στα 38 δισ. ευρώ (τα δάνεια προ προβλέψεων είναι 49,8 δισ. ευρώ).

Σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) ανήλθαν στα 25,7 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 – από 27,3 δισ. τον Δεκέμβριο του 2018 – με το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευτικές προβλέψεις να διαμορφώνεται στο επίπεδο του 46%. Η τράπεζα ολοκλήρωσε τον Ιούλιο του 2019 την πώληση ναυτιλιακών δανείων ύψους €0,5 δισ. (Project Nemo), ενώ πλησιάζει η υπογραφή συμφωνίας για την πώληση μη εξασφαλισμένων δανείων ύψους €0,6 δισ. (Project Iris) και την πώληση €0,3 δισ. εξασφαλισμένων δανείων μεγάλων επιχειρήσεων (project Trinity) εντός του 4ου 3μήνου 2019. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς έχει επισπεύσει το πρόγραμμα εργασιών για την τιτλοποίηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων ύψους €2 δισ. (Project Phoenix), με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της το πρώτο εξάμηνο του 2020, μαζί με τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων ύψους €1 δισ. (project Bridge), για την οποία η Τράπεζα βρίσκεται σε προπαρασκευαστική φάση.