Τροποποίηση απόφασης που αφορά σε ανταποδοτικά τέλη και πρόστιμα στην αγορά εμπορίας και διύλισης πετρελαίου

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την Ενέργεια Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψαν απόφαση που τροποποιεί πρόσφατη απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020) που αναφέρεται στον «Καθορισμό ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών» (Β΄ 3151).

Τι προβλέπει η τροποποίηση:

Α. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Έλεγχος παραβόλων ετήσιων ανταποδοτικών τελών – Επιβολή προστίμων

1. Τα υποβληθέντα διπλότυπα είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή e-παράβολα ετήσιων ανταποδοτικών τελών χρήσης των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 ελέγχονται από την αδειοδοτούσα αρχή και, εφόσον είναι εμπρόθεσμα και ορθά ως προς το καταβληθέν ποσό, καταχωρούνται στο οικείο αρχείο.

2. Στους κατόχους άδειας του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση της παρ. β του άρθρου 2 της παρούσας εντός της προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 4 της παρούσας, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου έκαστης αδειοδοτούσας αρχής, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), επιβάλλεται πρόστιμο ως ακολούθως:
α. Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης άδειας, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. β του άρθρου 2 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο αυτού, για καθεμία από τις κατηγορίες αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.
β. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του συνόλου ή τμήματος του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης άδειας του άρθρου 4 και της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με δυόμιση φορές το ποσό του προβλεπόμενου στην παρ. β του άρθρου 2 της παρούσας ετήσιου ανταποδοτικού τέλους.
Το ποσό του τέλους που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με το οφειλόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο.
γ. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής τμήματος του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης άδειας του άρθρου 4 του ν. 3054/2002, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του προβλεπόμενου στην παρ. β του άρθρου 2 της παρούσας ετήσιου ανταποδοτικού τέλους.
Το ποσό του τέλους που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με το οφειλόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο.
Δεν γίνονται δεκτές καταβολές μετά την έναρξη του ελέγχου, όπως αυτός αποδεικνύεται από την ημερομηνία κλήσης σε ακρόαση του ενδιαφερόμενου.

3. Μετά την επιβολή του προστίμου, η αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή αποστέλλει χρηματικό κατάλογο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη αυτού κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα αποτελούν πόρο του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 6ου ΒΑΘΜΟΥ 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421). Από τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, παρακρατείται από τις Δ.Ο.Υ ποσοστό 5%
ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής η ειδικής διάταξης.»

Β. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Λοιπές Διατάξεις

1. Για παραβάσεις μη καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους, για τις οποίες, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία επιβολής προστίμου και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ακρόασης του ενδιαφερόμενου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους. Ειδικά, για παραβάσεις εκπρόθεσμης καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους, για τις οποίες, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία
επιβολής προστίμου και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ακρόασης του ενδιαφερόμενου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους και το ποσό του τέλους που έχει καταβληθεί εκπρόθεσμα συμψηφίζεται με το οφειλόμενο πρόστιμο.

2. Από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.2.2005 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών» (Β΄ 218), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν και για τις άδειες της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών» (Β΄ 3151).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.