Βιοκαρπέτ: Αύξηση 17,7% στον τζίρο του γ’ τριμήνου – Οι προοπτικές

Τα αποτελέσματά της για το εννεάμηνο και το γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς και τις προοπτικές εν μέσω της πανδημίας, ανακοίνωσε η Βιοκαρπέτ.

Όπως αναφέρει η Bιοκαρπέτ στην ανακοίνωσή της, ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2020 στα € 90,36 εκ έναντι 95,58 εκ στο αντίστοιχο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 5,46% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2020 στα € 32,14 εκ έναντι €27,31 εκ στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 17,71%.

Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της Εταιρείας Bιοκαρπέτ Α.Ε. μειώθηκε κατά 4,75% και ανήλθε στα € 3,27 εκ το 2020 έναντι € 3,43 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο κύκλος εργασιών το Γ΄ τρίμηνο του 2020 της Bιοκαρπέτ αυξήθηκε κατά 5,42% και ανήλθε στα € 1,76 εκ το 2020 έναντι € 1,67 εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου του 2019.

Οι συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 επίδρασαν σημαντικά στην μείωση του κύκλου εργασιών για τον Όμιλο. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Όμιλου κατά το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020. Επίσης, στην Bιοκαρπέτ αναμένεται μείωση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο εξαιτίας του δεύτερου lockdown και του κλεισίματος των εμπορικών υποκαταστημάτων στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,83 € εκ. έναντι 5,88 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μείωση κατά 17,92%. Οι ζημίες προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 95,41% και διαμορφώθηκαν στα € (0,02)εκ. έναντι € (0,36) εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,28 € εκ. έναντι 1,66 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019, αύξηση κατά 97,58%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2020 της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 20,71% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,04 εκ. έναντι € 0,03 εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση ζημίες προ φόρων € (0,95)εκ. το εννεάμηνο του 2020 έναντι κερδών € 0,97 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 1,63 εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2020 έναντι κερδών € 0,08 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 2,11% και διαμορφώθηκαν στα € (1,24) εκ έναντι € (1,27)εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το Γ΄ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 5,65% και διαμορφώθηκαν στα € (0,27) εκ έναντι € (0,29)εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου 2019.

Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε € 1,42 εκ. έναντι κερδών € 2,68 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, το οποίο συνεπάγεται μείωση κερδών κατά 47,15%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την πτώση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., εξαιτίας των γεγονότων της πανδημίας. Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το Γ΄ τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε € 2,43 εκ. έναντι κερδών € 0,81 εκ την αντίστοιχη περίοδο το Γ΄ τρίμηνο 2019, το οποίο συνεπάγεται αύξηση των κερδών κατά 200,88%. Οι καθαρές ζημίες προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε € (0,76) εκ. έναντι € (1,08) εκ. του εννεάμηνου του 2019 μείωση ζημιών κατά 29,08%. Οι καθαρές ζημίες προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε € (0,14) εκ. έναντι € (0,15) εκ. το Γ΄ τρίμηνο του 2019 μείωση ζημιών κατά 5,16%.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα € 67,03 εκ έναντι € 54,18 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται σε € 19,56 εκ. έναντι € 17,92 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα € 10,94 εκ έναντι € 11,17 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται στα € 3,21 εκ. έναντι € 1,80 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019. Η εταιρεία Bιοκαρπέτ Α.Ε. έλαβε ποσό χορήγηση ενίσχυσης 176.196,44€ με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής βάση του ΦΕΚ Β΄ 1645/03.05.2020 & της ΚΥΑ Α.1076/2020, που αφορούσε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Επίσης η θυγατρική εταιρεία ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. έλαβε δάνειο ποσού 15.000.000,00€ για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης που προκύπτουν ως συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID19., το οποίο πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 («Ταμείο Εγγυοδοσίας») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. («ΕΑΤ»), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται σε € 14,906 εκ. έναντι € 2,245 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται σε € 0,558 εκ. έναντι € 0,294 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019.

Οι προοπτικές

Η Διοίκηση του Όμιλου, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Βιοκαρπέτ, από την πρώτη στιγμή έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας μέτρα που διασφάλισαν τη συνεχή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις και θα εξακολουθήσει να το πράττει. Ο Όμιλος Bιοκαρπέτ ανταποκρίθηκε στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού και αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Οι στρατηγικές επενδύσεις για εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και για βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας αλλά και οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με τα επαρκή ταμειακά διαθέσιμα, δίνουν τη δυνατότητα στην Διοίκηση του Όμιλου ώστε να εκμεταλλευτεί κάθε επιχειρηματική ευκαιρία στο άμεσο μέλλον. Εν κατακλείδι, η Διοίκηση του Όμιλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της πανδημίας του COVID-19 και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες μεταβολές της ζήτησης και της προσφοράς