Alpha Bank: Κέρδη 53,4 εκατ. στο 9μηνο – Στο 18,3% η κεφαλειακή επάρκεια

Κέρδη προ φόρων ύψους 163,4 εκατ. κατέγραψε η Alpha Bank στο εννεάμηνο του 2018.

Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 53,4 εκατ. έναντι 85,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.
Η τράπεζα ανακοίνωσε ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ. ευρώ.
Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 4,4 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά 3,6 δισ. σε ετήσια βάση.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα ανήλθε σε 49,5% έναντι 53,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.
Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε 38,6 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, αυξημένα κατά 1,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση.
Τον Νοέμβριο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 0,4 δισ. ευρώ.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 106% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 έναντι 129% τον Σεπτέμβριο 2017.
Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 6,3 δισ. από τις αρχές του έτους.
Τον Νοέμβριο 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε 3,1 δισ., ενώ η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 0,8 δισ. από Ευρώ 8,4 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.
Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 1,329 δισ., μειωμένο κατά 9,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.
Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 134,8 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 398,4 δισ. το εννεάμηνο 2018.
Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 16,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ., το εννεάμηνο 2018, ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.
Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 944,1 εκατ. το εννεάμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 229 μονάδες βάσεως, έναντι 761,7 εκατ. το εννεάμηνο 2017.
Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 163,4 εκατ. το εννεάμηνο 2018.
Ο Φόρος Εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε 110,1 εκατ. το εννεάμηνο 2018, επηρεασμένος από υψηλότερα φορολογητέα κέρδη.
Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 53,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2018 έναντι Ευρώ 85,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.

 Μαντζούνης Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank: Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου

«Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, συνεχίσθηκε η ποιοτική βελτίωση του Ενεργητικού της Τραπέζης μέσω της περαιτέρω μειώσεως των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, και παράλληλα προσφέραμε περισσότερες λύσεις στους Πελάτες μας για την αναδιάρθρωση των δανείων τους.
Η Τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, με την αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητος της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ παραμένει η ισχυρότερη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
Η λειτουργική κερδοφορία επέδειξε αντοχή, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στο Καθαρό Έσοδο Τόκων λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, ενισχύθηκε όμως από τα κέρδη του χαρτοφυλακίου ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου, η οποία έχει επηρεασθεί από το υψηλό επίπεδο προβλέψεων, και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους Μετόχους μας».

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Η ελληνική οικονομία συνέχισε να μεγεθύνεται με ταχύτερο ρυθμό το πρώτο εξάμηνο του 2018, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση, από 1,5% το 2017. Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται πρωτίστως στις καθαρές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στην άνοδο της ιδιωτικής καταναλώσεως, που υποστηρίχθηκε από την αύξηση της απασχολήσεως. Η δυναμική της αναπτύξεως αντανακλάται τόσο στην αγορά εργασίας, όσο και στην αγορά ακινήτων. Το ποσοστό ανεργίας υπεχώρησε σε 18,9% τον Αύγουστο του 2018, μειωμένο κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες από το ιστορικά υψηλό που σημειώθηκε στα μέσα του 2013, ενώ ο δείκτης τιμών κατοικιών αυξήθηκε για πρώτη φορά από το 2009, κατά 1,3% σε ετήσια βάση, στο εννεάμηνο του 2018.
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018, ενώ οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν υψηλές, εξαιτίας των αβεβαιοτήτων σχετικά με τον προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής της Ιταλίας. Η εμπιστοσύνη στην οικονομία αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά, καθώς το συσσωρευμένο ταμειακό απόθεμα ασφαλείας είναι επαρκές για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου τα επόμενα έτη, ενώ το ισοζύγιο της Γενικής Κυβερνήσεως αναμένεται ότι θα είναι πλεονασματικό το 2018, για τρίτο κατά σειρά έτος. Επιπλέον, η προσήλωση στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων και των προγραμματισμένων έργων υποδομής, η πρόοδος των οποίων μέχρι στιγμής υπολείπεται της προσδοκώμενης, δύναται να τονώσει την εμπιστοσύνη και τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα (Ευρώ 2,6 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2018), αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τις συνθήκες ρευστότητας.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1)
της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,8 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να μειωθεί κατά 22 μονάδες βάσεως το γ΄ τρίμηνο, σε 18,3%, ως αποτέλεσμα κυρίως της χαμηλότερης αποτιμήσεως του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, η οποία αντιστάθμισε τα αποτελέσματα της περιόδου. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 15,2%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 για την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9. Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθαν σε Ευρώ 4,8 δισ., ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,3 δισ. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,0.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 48,2 δισ., αυξημένα κατά 0,2% ή κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του υψηλότερου κινδύνου αγοράς.

Το γ΄ τρίμηνο 2018, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις
Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 1,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 4,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,2 δισ., καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) κατά Ευρώ 0,7 δισ. H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 1,1 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, μειωμένη κατά Ευρώ 5,9 δισ. από το τέλος του 2017, ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέμεινε αμετάβλητη σε Ευρώ 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ομολόγων και των Εντόκων Γραμματίων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση. Στο τέλος Νοεμβρίου 2018, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 0,8 δισ.
Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) το γ΄ τρίμηνο 2018 σημείωσαν άνοδο και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5 δισ.
Το γ΄ τρίμηνο 2018, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 426,6 εκατ., μειωμένο κατά 3,5% ή Ευρώ 15,7 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, μη λαμβανομένου υπ΄ όψιν του εφάπαξ εσόδου τόκων Ευρώ 16,7 εκατ., που ενίσχυσε το αποτέλεσμα του β΄ τριμήνου 2018, λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδοτήσεως (TLTRO-IΙ) της ΕΚΤ.
Όσον αφορά στο Ενεργητικό, η μείωση των μέσων υπολοίπων χορηγήσεων καθώς και η μείωση των περιθωρίων στο γ΄ τρίμηνο 2018, είχαν αρνητική επίπτωση Ευρώ 14,1 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων. Η μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες απέδωσε Ευρώ 5,6 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων το γ΄ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos). Η πλήρης εξάλειψη της χρηματοδοτήσεως μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) θα οδηγήσει κατά το δ’ τρίμηνο σε περαιτέρω βελτίωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 247,9 εκατ., από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες και τη θετική συνεισφορά των εργασιών ιδιωτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών εργασιών. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 398,4 εκατ., έναντι Ευρώ 115,9 εκατ. το προηγούμενο έτος, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 27,3 εκατ.
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 1,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 814,1 εκατ., με τον αντίστοιχο δείκτη Εξόδων/Εσόδων να ανέρχεται σε 50,7%. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 349,8 εκατ., κυρίως λόγω της μειώσεως του Προσωπικού. Ο αριθμός του Προσωπικού διαμορφώθηκε, από 11.859 Εργαζομένους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, σε 11.358 Εργαζομένους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 (-4,2% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (VSS) στην Ελλάδα το 2018. Κατά το 2018, ο αριθμός Προσωπικού αναμένεται να μειωθεί κατά 765 Εργαζομένους, λαμβανομένου υπ΄ όψιν και του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary SeparationScheme) της Τραπέζης, με αναμενόμενο όφελος Ευρώ 30 εκατ. σε ετήσια βάση. Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 388,2 εκατ., μειωμένα κατά 1,7% σε ετήσια βάση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 643 Καταστήματα, έναντι 676 Καταστημάτων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή νέο Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, προκειμένου να επιταχύνει την αποδοτικότητα του υπό αναδιάρθρωση Χαρτοφυλακίου. Το Σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέων, ευέλικτων και αναβαθμισμένων προϊόντων ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυνατότητες των Πελατών να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, με στόχο την παροχή μακροπρόθεσμα βιώσιμων λύσεων. Η εφαρμογή του Σχεδίου ξεκίνησε τον Ιούλιο 2018 και τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ανταπόκριση των Πελατών και τον αριθμό των ρυθμίσεων.
Την 29 Νοεμβρίου 2018, η Alpha Bank ανακοίνωσε τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση δύο χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων, τα οποία αφορούν: πρώτον, χαρτοφυλάκιο μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις σε ακίνητη περιουσία καθώς και χαρτοφυλάκιο μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ανακτηθέντων ακινήτων οφειλετών στην Ελλάδα, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους περίπου Ευρώ 1 δισ. και Ευρώ 56 εκατ. αντιστοίχως (“Project Jupiter”) και δεύτερον, χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων και δανείων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις άνευ εξασφαλίσεων, συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου, με ημερομηνία αναφοράς την 31.3.2018, περίπου Ευρώ 1,3 δισ. (“Project Mercury”). Η ολοκλήρωση των συναλλαγών αναμένεται έως το τέλος του 2018, ενώ όσον αφορά στο Χαρτοφυλάκιο Ανακτηθέντων Ακινήτων, η ημερομηνία ολοκληρώσεως της συναλλαγής τοποθετείται εντός του 2019. Και οι δύο συναλλαγές εκτιμάται ότι θα έχουν θετική επίπτωση για την Τράπεζα σε επίπεδο χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, κεφαλαίων και ρευστότητας.
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 4,4 δισ. σε ετήσια βάση ή Ευρώ 2,1 δισ. το γ΄ τρίμηνο 2018 και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 22,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018. Η μείωση το γ’ τρίμηνο οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μεταφορά επιλεγμένων μη εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει αναμενόμενης εκποιήσεώς τους.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 49,9%, μειωμένος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, με τον Δείκτη Καλύψεως Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων να ανέρχεται σε 47,3%.
Το γ΄ τρίμηνο 2018, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,6 δισ. και Ευρώ 3,6 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 14,9 δισ.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 34,1% έναντι 35,6% το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 69%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 126%.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε σε 31,8%, 37,5% και 34,5% αντιστοίχως, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 81%, 47% και 91%, αντιστοίχως.
Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων1 ανήλθαν το γ΄ τρίμηνο 2018 σε Ευρώ 294,6 εκατ. έναντι Ευρώ 313,7 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 217 μονάδες βάσεως. Οι Λοιπές Ζημίες Απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 19 εκατ.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 12,6 δισ., ενώ ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 23,6%.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 53,2 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, μειωμένες κατά Ευρώ 2,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της μεταφοράς επιλεγμένων μη εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων
ύψους Ευρώ 2,1 δισ., στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει αναμενόμενης εκποιήσεώς τους.
Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 45,4 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 2,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 7,6 δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 0,1 δισ.
Το γ΄ τρίμηνο του 2018, η Alpha Bank εξακολούθησε να παρέχει χρηματοδότηση στους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας όπου η ζήτηση είναι ισχυρή. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, κυρίως προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανήλθαν το εννεάμηνο 2018 σε Ευρώ 2 δισ. και συγκεκριμένα σε τομείς όπως το εμπόριο, η μεταποίηση, ο τομέας των μεταφορών και ο τουρισμός.
Το γ΄ τρίμηνο 2018, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1,5 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 3,9% ή Ευρώ 1,2 δισ. -εκ των οποίων Ευρώ 0,5 δισ. προήλθαν από καταθέσεις Ιδιωτών και Ευρώ 0,8 δισ. από καταθέσεις Επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου- και ανήλθαν σε Ευρώ 32,7 δισ., αντανακλώντας την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την εξομάλυνση των συνθηκών ρευστότητας της οικονομίας καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού. Οι εγχώριες εισροές από καταθέσεις Ιδιωτών ξεπέρασαν την αντίστοιχη αύξηση στο τραπεζικό σύστημα το γ΄ τρίμηνο του 2018, με αποτέλεσμα την αύξηση του αντίστοιχου μεριδίου αγοράς.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 5,0 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, αυξημένα κατά Ευρώ 240 εκατ., κυρίως λόγω εισροών καταθέσεων προθεσμίας, στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στη Ρουμανία.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 106% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 έναντι 111% στο τέλος Ιουνίου 2018, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 107% από 113% αντιστοίχως, σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τον τεθέντα στόχο του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα για το εννεάμηνο 2018 μειώθηκαν κατά 15,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 176,8 εκατ.,
επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, που οφείλεται κυρίως στη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, κυρίως από τη θυγατρική της Τραπέζης στην Κύπρο, καθώς και στη μείωση των περιθωρίων. Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 46,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 48,1 εκατ. Το εννεάμηνο 2018, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ζημίες προ φόρων Ευρώ 128,5 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από το επίπεδο των προβλέψεων Ευρώ 176 εκατ. ή 305 μονάδες βάσεως ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, κυρίως προερχόμενες από τη θυγατρική της Τραπέζης στην Κύπρο.
Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το γ΄ τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε Ευρώ 4,7 δισ. (-8,1% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 35 εκατ. σε ετήσια βάση (+1,6%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,2 δισ. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν κατά Ευρώ 225 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 420 εκατ. σε ετήσια βάση (+22,4%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2,3 δισ. Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 307 εκατ. (-7,7% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 488 εκατ., αυξημένες κατά 4,7% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά και ανέρχεται σε 103% τον Σεπτέμβριο 2018, από 126% πέρυσι.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2018