Δ. Μαντζούνης, CEO ALPHA BANK: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

«Το πρώτο τρίμηνο του 2018, η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους και την κλιμάκωση του κόστους για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου.

Η χρηματοδοτική μας βάση βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς συνεχίσαμε να μειώνουμε τη χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητoς της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ έχουμε υπερβεί τον τεθέντα στόχο μειώσεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 2018 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης συνέβαλε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα, ενώ η επικείμενη ολοκλήρωση του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, τον Αύγουστο του 2018, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για σταδιακή επιστροφή σε συνθήκες σταθερότητος.

Η Alpha Bank, η Τράπεζα με την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2018: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 65,2 εκατ.

Δείτε εδώ τα Aποτελέσματα α’ τριμήνου 2018 (PDF)

 

Κύριες Εξελίξεις

– Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,9 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

– Εξαιρετική επίδοση στην Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 2018. Η Alpha Bank κατέγραψε την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών για το έτος 2020, τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο, καθώς ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 20,4% και 9,7% αντιστοίχως. Ως αποτέλεσμα της Ασκήσεως δεν προέκυψαν κεφαλαιακές ανάγκες.

– Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 2,8 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά Ευρώ 3,1 δισ. σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου παρέμεινε σταθερός και ανήλθε σε 50%.

– Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο ανήλθαν σε Ευρώ 35,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018, αυξημένα κατά Ευρώ 2,8 δισ. σε ετήσια βάση και Ευρώ 1 δισ. το α΄ τρίμηνο. Τον Μάιο 2018, τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 1 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 116% στο τέλος Μαρτίου 2018 έναντι 134% το α΄ τρίμηνο 2017.

– Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 2,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά Ευρώ 9 δισ. το τελευταίο έτος. Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 3 δισ. στο τέλος Μαΐου 2018, μειωμένη κατά Ευρώ 4 δισ. από τις αρχές του έτους.

– Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 9,7% ή Ευρώ 28,8 εκατ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 268,5 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά του Καθαρού Εσόδου Τόκων.

– Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 186,1 εκατ., επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

– Οι Ζημίες Απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 335,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 239 μονάδες βάσεως.

– Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 65,2 εκατ., έναντι Ευρώ 48,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2017.

Χρηματοοικονομική επίδοση

– Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 443,8 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων καθώς και το μικρότερο ημερολογιακά τρίμηνο, τα οποία αντιστάθμισαν εν μέρει το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.

– Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν αύξηση 11,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 84,4 εκατ., από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες, καθώς και τη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχειρίσεως εργασιών επενδυτικής τραπεζικής, χρηματιστηριακών συναλλαγών και διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου.

– Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 267,8 εκατ. έναντι Ευρώ 270,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2017, μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανήλθε το α΄ τρίμηνο 2018 σε 49,9%.

– Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 268,5 εκατ., μειωμένο κατά 9,7%, κυρίως λόγω της αρνητικής επιπτώσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων.

– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων για το α΄ τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 452,1 εκατ., αυξημένο κατά 40,4% επηρεασμένο θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

– Οι Ζημίες Απομειώσεως διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 335,8 εκατ. έναντι Ευρώ 243,7 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αυξήσεως των ατομικών προβλέψεων απομειώσεως στα χαρτοφυλάκια Επιχειρήσεων και των συλλογικών προβλέψεων απομειώσεως του χαρτοφυλακίου Iδιωτών.

– Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 65,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2018 έναντι Ευρώ 48,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού

– Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 4,8 δισ. σε ετήσια βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 59,3 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως των υπολοίπων δανείων καθώς και της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

– Τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1 δισ. το α΄ τρίμηνο 2018 και ανήλθαν σε Ευρώ 35,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 30,3 δισ., αυξημένα κατά Ευρώ 0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση, λόγω κυρίως των εισροών από τη Γενική Κυβέρνηση. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν τον σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 116% και στην Ελλάδα σε 119% στο τέλος Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο βάσει του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 2,3 δισ. το α΄ τρίμηνο 2018 και ανήλθε σε Ευρώ 7,9 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 0,9 δισ., της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,4 δισ., καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) και εκδόσεως καλυμμένης ομολογίας, κατά Ευρώ 0,9 δισ. Στο τέλος Μαρτίου 2018, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 4,8 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 2,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε Ευρώ 3,1 δισ. Τον Μάϊο 2018, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του ELA, μειώθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 3 δισ.

– Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ. μετά από διαγραφές, κατά το α΄ τρίμηνο 2018. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,8%, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 50%. Αντιστοίχως, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 0,2 δισ. τον Μάρτιο 2018 και συνεπώς ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 35,2% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 73%.

– Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε Ευρώ 14,4 δισ. και αντιστοιχούν στο 25,7% του δανειακού χαρτοφυλακίου.