Δάνεια: Σε δημοσίευση μηνιαίων συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων προχωρά η ΤτΕ

Την πιλοτική παραγωγή και δημοσίευση νέων συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων δανείων, ξεκινά η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), με βάση τα αναλυτικά πιστωτικά δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή 2677/19.05.2017.

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ, η δημοσίευση θα περιλαμβάνει αρχικά τις ακόλουθες νέες κατηγορίες δεδομένων:

Ι. Ποσά νέων δανείων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος επιχείρησης.

Αφορά τα ποσά των νέων δανείων προς τις εγχώριες Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (ΜΧΕ), ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και ανά μέγεθος επιχείρησης, από τα εγχώρια Πιστωτικά Ιδρύματα (ΠΙ) που συμμετέχουν στην αναγγελία, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2677/19.05.2017.

ΙΙ. Υπόλοιπα δανείων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, νόμισμα, διάρκεια και μέγεθος επιχείρησης.

Αφορά τα υπόλοιπα των υφιστάμενων δανείων προς τις εγχώριες ΜΧΕ, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης, αρχική διάρκεια και κατηγορία νομίσματος, από τα εγχώρια ΠΙ που συμμετέχουν στην αναγγελία, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2677/19.05.2017.

ΙΙΙ. Υπόλοιπα και αριθμός λογαριασμών δανείων ανά περιφέρεια:

Αφορά τα υπόλοιπα και στον αριθμό λογαριασμών των υφιστάμενων και νέων δανείων προς τις εγχώριες ΜΧΕ, ανά γεωγραφική περιφέρεια, από τα εγχώρια ΠΙ που συμμετέχουν στην αναγγελία, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2677/19.05.2017

Η δημοσίευση των στοιχείων αναμένεται να γίνεται εντός 60 εργάσιμων ημερών από τον μήνα αναφοράς. Η δομή και τα περιεχόμενα των πινάκων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε επόμενο στάδιο.